Інструкція для посади "Лікар-хірург серцево-судинний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-хірург серцево-судинний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія", з наступною спеціалізацією з "Хірургії серця і магістральних судин". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію хірургічної допомоги дорослому та дитячому населенню, в тому числі швидкої і невідкладної;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга серцево-судинного;
      - показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - топографічну, нормальну та патологічну анатомію, особливості будови тіла дитини;
      - нормальну та патологічну фізіологію організму дорослого і дитини, константи гомеостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв'язок функціональних систем у здорових та хворих;
      - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження кардіохірургічного хворого;
      - сучасну класифікацію хірургічних захворювань;
      - клініку;
      - основних кардіохірургічних захворювань у дорослих та дітей, діагностику та лікування;
      - основи фармакотерапії;
      - принципи дієтотерапії;
      - пріоритетні напрями реабілітації кардіохірургічних хворих;
      - клініку "гострого живота.", суміжних станів;
      - особливості їх перебігу у дітей;
      - хірургічний інструментарій, обладнання операційних палат та палат інтенсивної терапії, правила безпеки під час роботи з апаратурою;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-хірург серцево-судинний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-хірург серцево-судинний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-хірург серцево-судинний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-хірург серцево-судинний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію кардіохірургічної допомоги.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування кардіохірургічних захворювань.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Визначає необхідність проведення спеціальних методів дослідження, інтерпретує їх дані.

2.5. Розробляє план підготовки хворого до термінової або планової операції, визначає рівень порушення гемостазу, готує всі функціональні системи організму хворого до операції.

2.6. Виявляє можливі трансфузійні реакції та ускладнення, вживає заходи щодо їх усунення.

2.7. Розробляє схему післяопераційного ведення хворого та заходи щодо профілактики ускладнень.

2.8. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.9. Бере участь в організації невідкладної допомоги та лікуванні при групових та масових ураженнях, знає основи та принципи роботи "Медицини катастроф".

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.12. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.13. Веде лікарську документацію.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-хірург серцево-судинний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-хірург серцево-судинний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-хірург серцево-судинний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-хірург серцево-судинний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-хірург серцево-судинний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-хірург серцево-судинний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-хірург серцево-судинний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-хірург серцево-судинний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-хірург серцево-судинний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-хірург серцево-судинний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.