Інструкція для посади "Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Спеціалізація за фахом "Дитяча хірургія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію травматологічної та хірургічної допомоги дитячому населенню, організацію роботи травмпунктів, швидкої і невідкладної медичної допомоги за умов екстремальних ситуацій;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ, травмпунктів, хірургічних стаціонарів;
      - організацію диспансерного нагляду;
      - топографічну, нормальну та патологічну анатомію, особливості будови тіла дитини;
      - нормальну та патологічну фізіологію організму дитини, константи гомеостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв'язок функціональних систем у здорових та хворих дітей;
      - основи медичної генетики, імунології;
      - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження;
      - сучасну класифікацію хірургічних захворювань;
      - клінічну симптоматику хірургічних захворювань у дітей різних вікових груп, їх профілактику, діагностику, лікування;
      - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота.", суміжних станів та особливості їх перебігу у дітей;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної (травматологічної) допомоги.

2.2. Проводить цілеспрямоване клінічне обстеження хворого, оцінює тяжкість стану хворого.

2.3. Визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, оцінює їх результати.

2.4. Проводить диференційну діагностику хірургічних захворювань.

2.5. Застосовує сучасні методи лікування захворювань хірургічного профілю у дітей.

2.6. Надає невідкладну медичну допомогу хворим при термінальних станах.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Визначає показання до госпіталізації за профілем захворювання, тактику медикаментозного та оперативного лікування з урахуванням стану хворого, необхідності передопераційної підготовки.

2.9. Розробляє схему післяопераційного ведення хворого.

2.10. Визначає пріоритетні напрями профілактики захворювань хірургічного профілю та травматизму серед дитячого населення.

2.11. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.12. Володіє сучасними методами моніторингу стану здоров'я дітей, своєчасно виявляє фактори ризику.

2.13. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.16. Веде лікарську документацію.

2.17. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-хірург дитячий II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.