* *
Інструкція для посади "Лікар-хірург-онколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-хірург-онколог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Онкохірургії". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію хірургічної та онкологічної, швидкої та невідкладної медичної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга-онколога;
      - показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - нормальну і патологічну анатомію та фізіологію органів і систем організму, взаємозв'язок функціональних систем та рівні їх регуляції;
      - етіологію пухлин, морфологічні прояви передпухлинних процесів;
      - сучасну клінічну, статистичну та морфологічну класифікацію пухлин;
      - закономірності метастазування пухлин;
      - загальні, функціональні та інш. спеціальні методи дослідження в онкології;
      - роль та значення біопсії;
      - методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, хірургічного лікування та реабілітації при онкологічних захворюваннях;
      - специфічну та неспецифічну фармакотерапію, хіміотерапію, променеву терапію;
      - критерії визначення тимчасової та стійкої непрацездатності;
      - обладнання та оснащення операційних та палат інтенсивної терапії;
      - правила безпеки під час роботи з апаратурою;
      - хірургічний інструментарій;
      - принципи раціонального харчування онкологічних хворих;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-хірург-онколог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-хірург-онколог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-хірург-онколог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-хірург-онколог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної та онкологічної допомоги.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань онкологічного профілю.

2.3. Проводить реабілітацію та диспансеризацію хворих, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Володіє технікою виконання операцій з видалення злоякісних пухлин відповідних локалізацій, а також методами променевої, хіміо- та гормонотерапії, комбінованого та комплексного лікування онкологічних хворих.

2.6. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами, службами та організаціями.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Бере участь в поширенні медичних та гігієнічних знань серед населення, в організації протиракової пропаганди.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-хірург-онколог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-хірург-онколог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-хірург-онколог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-хірург-онколог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-хірург-онколог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-хірург-онколог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-хірург-онколог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-хірург-онколог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-хірург-онколог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-хірург-онколог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.