Інструкція для посади "Лікар-уролог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-уролог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Урологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію урологічної допомоги дорослому та дитячому населенню, а також роботи швидкої і невідкладної медичної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-уролога;
      - показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - організацію диспансерного нагляду, роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - топографічну, нормальну і патологічну анатомію та фізіологію;
      - константи гомеостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв'язок функціональних систем;
      - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в урології;
      - сучасну класифікацію урологічних захворювань;
      - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота", суміжних станів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-уролог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-уролог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-уролог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-уролог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію урологічної допомоги.

2.2. Надає кваліфіковану спеціалізовану урологічну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, трактує їх результати.

2.5. Обґрунтовує тактику консервативного та оперативного лікування хворих.

2.6. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань урологічного профілю.

2.7. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.8. Вирішує питання про тимчасову та стійку втрату працездатності.

2.9. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.12. Веде лікарську документацію.

2.13. Бере участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-уролог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-уролог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-уролог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-уролог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-уролог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-уролог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-уролог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-уролог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-уролог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-уролог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-уролог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-уролог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-уролог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-уролог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-уролог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-уролог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.