Інструкція для посади "Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога з водоочищення атомної електростанції - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації та ремонту устаткування хімічного очищення води;
      - технологію очищення води, методи контролю параметрів води;
      - неорганічну і органічну хімію;
      - правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції;
      - проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з будови технологічного устаткування хімічного очищення води;
      - експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування водопідготовки;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі хімічного очищення води;
      - основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - технічні вимоги та конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну і радіаційну безпеку;
      - правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій;
      - план дій персоналу атомних електростанцій і населення під час радіаційної аварії;
      - правила й норми охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного і протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за станом і режимом роботи устаткування хімічного очищення води атомної електростанції.

2.2. Бере участь у роботі з налагодження і випробування устаткування хімічного очищення води, його приймання з ремонту і монтажу.

2.3. Контролює та аналізує роботу устаткування відповідно до виробничих інструкцій і режимних карт, видає рекомендації щодо його удосконалення.

2.4. Готує: технічні рішення та заходи щодо зміни технологічних схем, режимів, реконструкції установок водоочищення; технічні завдання проектним організаціям для розробки нових технологічних схем і методів водоочищення.

2.5. Розробляє та вдосконалює технологічні карти, виробничі інструкції, тематичні плани інструктажів.

2.6. Забезпечує наявність на робочих місцях нормативно-технічної документації, інструкцій, схем і плакатів.

2.7. Контролює дотримання технології хімічного очищення води, кількість витратних матеріалів і хімічних реагентів.

2.8. Здійснює контроль виконання вимог ДЕСТів, технічних умов та інших нормативних і виробничих документів та регламентів, діючих у сфері водопідготовки.

2.9. Веде облік витратних матеріалів, хімічних реагентів, масової кількості води, обробленої на установках хімічного очищення для технологічних і власних потреб.

2.10. Складає заявки на фільтруючі матеріали та хімічні реагенти.

2.11. Бере участь у роботі комісій з розслідування відмов, порушень у роботі устаткування хімічного очищення води.

2.12. Забезпечує надійний та економічний режим роботи установок водоочищення, загальну ядерну і радіаційну безпеку; правильну експлуатацію та своєчасний огляд трубопроводів і посудин системи хімічного очищення води, працюючих під тиском.

2.13. Узагальнює і сприяє поширенню передового вітчизняного і світового досвіду, що стосується ведення технологічного процесу водоочищення.

2.14. Здійснює навчання персоналу дільниці хімічного очищення води атомної електростанції безпечним методам та прийомам роботи.

2.15. Бере участь у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки та формування культури безпеки, формування необхідного професійного рівня знань та практичних навичок персоналу дільниці хімічного очищення води.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-технолог з водоочищення атомної електростанції II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.