Інструкція для посади "Лікар I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища медична освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) 1 кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - права, обов`язки та відповідальність лікаря;
      - основи медико-біологічних і клінічних наук;
      - сучасну класифікацію хвороб;
      - сучасні методи обстежень, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих;
      - методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги;
      - правила безпеки під час застосування діагностичної та лікувальної апаратури;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - правила техніки безпеки та протипожежної безпеки;
      - медичну етику;
      - ведення медичної та статистичної документації;
      - основні принципи роботи на комп`ютері;
      - сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Лікар I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює лікування особового складу Держспецзв`язку, керуючись чинним законодавством України про охорону здоров`я та нормативно-правовими актами, що визначають організацію медичної допомоги населенню та діяльності органів управління і медичних закладів.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих у межах свого фаху, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях і нещасних випадках.

2.3. Здійснює медичне обстеження особового складу Держспецзв’язку, веде нагляд за особами з хронічними захворюваннями.

2.4. Веде нагляд за побічними реакціями (діями) лікарських засобів.

2.5. Вирішує питання тимчасової або постійної непрацездатності особового складу Держспецзв’язку.

2.6. Бере участь у проведенні військово-медичної підготовки особового складу Держспецзв’язку, в організації санітарно-просвітницької роботи, у лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходах.

2.7. Організовує медичне забезпечення особового складу Держспецзв’язку на заняттях з мобілізаційної, бойової підготовки та під час проведення спортивних заходів.

2.8. Проводить систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу Держспецзв’язку та якістю води.

2.9. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах.

2.10. Контролює правильність зберігання майна і медикаментів, які призначені для надання невідкладної медичної допомоги.

2.11. Організовує роботу середнього медичного персоналу.

2.12. Аналізує показники стану здоров’я особового складу Держспецзв`язку та медичної і економічної ефективності діяльності закладу.

2.13. Здійснює пошук та обробку інформації.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Постійно підвищує свій професійний рівень.

2.16. Веде встановлену обліково-звітну документацію.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: надавати пропозиції щодо вдосконалення організації санітарно-гігієнічних, діагностичних лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; брати участь у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, що належать до його компетенції; підвищувати свій професійний рівень; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, які створюють передумови порушення техніки безпеки; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.