* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - виробничу та організаційну структуру підприємства;
      - конструкторські особливості і призначення засобів механізації та автоматизації, правила їх експлуатації, порядок і методи планування робіт з механізації та автоматизації виробництва;
      - основні вимоги до розроблюваних конструкцій;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - порядок і методи проведення патентних досліджень;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології;
      - основні вимоги організації праці під час проектування і конструювання;
      - порядок укладення договорів зі сторонніми організаціями;
      - основи технічної естетики і художнього конструювання;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює роботи з впровадження комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці, її безпеки.

2.2. Вивчає виробничі процеси з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт та операцій, які підлягають механізації та автоматизації, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології.

2.3. Бере участь у складанні перспективних і поточних планів механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт, підйомно-транспортних, навантажувально-розвантажувальних і складських операцій, у підготовці заходів з реконструкції і технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці.

2.4. Готує технічні завдання на створення засобів механізації та автоматизації і техніко-економічні обґрунтування розроблюваних конструкцій.

2.5. Готує матеріали для укладення договорів зі спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких, проектних і дослідно-конструкторських робіт, а також виготовлення і ремонт засобів механізації та автоматизації, розробляє і погоджує графіки виконання робіт, забезпечує необхідними технічними даними і матеріалами.

2.6. Бере участь у розгляді ескізних і технічних проектів, робочих креслень, що розроблюються відповідно до замовлень підприємства, а також у роботах з монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації, здійснює контроль за правильним їх веденням.

2.7. Виконує розрахунки ефективності заходів з механізації та автоматизації виробництва, складає заявки на необхідне устаткування.

2.8. Бере участь у розгляді технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва об'єктів, які наново будуються, у розробленні більш досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва.

2.9. Аналізує ефективність застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх використовування, готує пропозиції з усунення виявлених недоліків, зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш досконалі.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення надійності та безперервної роботи засобів механізації та автоматизації.

2.11. Контролює діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів, стежить за відповідністю впроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки.

2.12. Проводить інструктаж і надає допомогу робітникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації, організує роботу з підвищення їх технічних знань.

2.13. Бере участь у розробленні інструкцій з експлуатації та ремонту устаткування, безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів механізації та автоматизації, іншої технічної документації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки.

2.14. Здійснює контроль за правильною експлуатацією машин, механізмів та іншого устаткування, які реконструюються і модернізуються, додержанням технологічних процесів виробництва.

2.15. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і розповсюдженні передового досвіду, раціональних прийомів та методів праці, веде пропаганду нових досягнень у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів.

2.16. Складає звіти про виконані роботи.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.