Інструкція для посади "Інженер з організації керування виробництвом I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з організації керування виробництвом I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з організації керування виробництвом II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації керування виробництвом;
      - перспективи розвитку підприємства;
      - технологію виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - номенклатуру і технічні характеристики продукції, що виробляється, виконуваних робіт (послуг);
      - спеціалізацію підприємства, цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними;
      - порядок розроблення перспективних і поточних планів розвитку виробництва;
      - організаційні форми і методи керування виробництвом;
      - порядок розроблення організаційних структур підприємства, положень про підрозділи, посадових інструкцій;
      - методи аналізу організації керування виробництвом;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - порядок розроблення і оформлення технічної документації і ведення діловодства;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - вітчизняний та світовий досвід удосконалення організації керування виробництвом;
      - основи соціології і психології праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з організації керування виробництвом I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з організації керування виробництвом I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з організації керування виробництвом I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з організації керування виробництвом I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює з урахуванням умов ринкової кон'юнктури і сучасних досягнень науки і техніки розроблення заходів з удосконалення систем керування виробництвом з метою реалізації стратегії підприємства і досягнення найбільшої ефективності виробництва і підвищення якості роботи.

2.2. Аналізує стан діючих систем керування виробництвом та розроблює заходи з ліквідації виявлених недоліків та їх запобігання.

2.3. Вивчає показники роботи підприємства, діючі методи управління під час вирішення виробничих завдань і виявляє можливості підвищення ефективності управлінської праці, готує рекомендації з використання науково обґрунтованих методів комплексного вирішення задач управління із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

2.4. Бере участь у складанні проектів перспективних та поточних планів розвитку виробництва, розробленні раціональних організаційних структур керування виробництвом.

2.5. Розробляє заходи з удосконалення трудових процесів і операцій, виконуваних в апараті управління, систем документообігу і контролю за проходженням документів, застосування сучасних технічних засобів управління з необхідними розрахунками економічної ефективності їх упровадження.

2.6. Організовує роботу з проектування методів виконання управлінських робіт, складання положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівникам, забезпечує внесення в них необхідних змін та доповнень.

2.7. Розроблює разом з відповідними відділами і службами пропозиції з удосконалення керування виробництвом.

2.8. Бере участь у роботі зі спрощення та здешевлення апарату управління, удосконалення діяльності функціональних служб, їх взаємозв'язку, оперативного регулювання процесу виробництва, у підготуванні пропозицій щодо підвищення рівня організації керування в процесі розвитку виробництва.

2.9. Контролює додержання вимог з раціональної організації праці і керування виробництвом під час підготовки проектів розширення та реконструкції підприємств або їх перепрофілювання, планів упровадження нової техніки і прогресивної технології, автоматизації та механізації виробництва.

2.10. Здійснює контроль за застосуванням розроблених централізовано міжгалузевих і галузевих методичних і нормативних матеріалів з організації керування виробництвом.

2.11. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний та світовий досвід в сфері організації керування виробництвом, розробляє заходи з його впровадження.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з організації керування виробництвом I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з організації керування виробництвом I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.