Інструкція для посади "Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хімічного цеху електростанції IV групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи устаткування реагентного господарства, схеми закачування реагентів (кислоти, лугу, вапна), схеми дренажного устаткування;
      - освітлення води, сутність процесу вапнування;
      - коагуляцію, фізико-хімічну сутність процесу коагуляції;
      - приготування роботи розчинів вапна і коагулянту;
      - якість освітленої води, хімконтроль;
      - устаткування хімводоочищення, фільтруючі матеріали;
      - водень-катіонування;
      - сутність процесу іонного обміну, ємність абсорбції, питомі витрати кислоти на регенерацію;
      - аніонування, сутність процесу, ємність абсорбції, питомі витрати лугу на регенерацію;
      - призначення ФЗД, спільне катіонування та аніонування;
      - будову та принцип роботи освітлювачів, механічних фільтрів, електрогенератора коагулянту, апарату гасіння вапна, H-катіонітових фільтрів, аніонітових фільтрів, декарбонізатора ФЗД, відцентрових насосів, насосів-дозаторів;
      - якість знесоленої води, хімконтроль;
      - методики хімічного контролю води та пари на ТЕС;
      - будову та принцип роботи приладів ручного хімконтролю (pH-метри, фотоелектрокалориметри);
      - норми якості живильної води, пари, конденсату;
      - розпал котла, режимну карту пуску блока;
      - основи загальної хімії в обсязі програми загальної середньої школи;
      - схему БЗУ з очищення конденсату на механічних фільтрах, промивання фільтра, методики проведення аналізів вологості і зольності вугілля, вологості вугільного пилу;
      - проведення аналізів чистоти водню, кисню генератора і на електролізній установці;
      - проведення аналізів витоку водню, природного газу на генераторах, біля котла, на ГРП та під час проведення ремонтних робіт;
      - будову й експлуатацію аналітичних терезів, сушильної шафи та муфелю;
      - розсів вугільного пилу на тонкість помолу;
      - роботу розсівальної машини;
      - будову приладу ГХЛ-1, проведення газових аналізів.

1.4. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує вузол розвантаження, зберігання, приготування реагентів (кислот, лугів, коагулянту, вапна).

2.2. Обслуговує установку й веде режим попереднього очищення води.

2.3. Обслуговує і веде режим хімводоочищення блочної знесолюючої установки (БЗУ), автономної знесолюючої установки (АЗУ).

2.4. Проводить водно-хімічний режим блоків 300 МВт, робить аналізи палива та газу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. БЗУ, АЗУ - ведення режиму роботи.

5.2. Водень - аналіз чистоти.

5.3. Вугілля, вугільний пил - аналіз вологості та зольності.

5.4. Вугільний пил - аналіз тонкості помолу.

5.5. Генератор - аналіз точки роси.

5.6. Електролізна установка - аналіз кисню.

5.7. Механічні фільтри ХВО, БЗУ, АЗУ - проведення промивок.

5.8. Окисність, вміст вуглекислоти кисню, заліза, міді - проведення аналізів.

5.9. ФЗД з виносною регенерацією БЗУ і АЗУ - проведення регенерацій.