Інструкція для посади "Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької роботи - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - патентне законодавство, методичні та нормативні матеріали з патентоведення і організації раціоналізації та винахідництва;
      - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
      - технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи;
      - виробничу й організаційну структуру підприємства;
      - основи винахідництва;
      - основи патентоведення;
      - порядок і методи проведення патентних досліджень;
      - організацію патентної і винахідницької роботи;
      - методи аналізу технічного рівня і тенденцій розвитку техніки;
      - нові інформаційні технології;
      - порядок оформлення, обліку і систематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, видавання посвідчень і авторських свідоцтв;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з організації патентної роботи, розвитку технічної творчості, раціоналізації та винахідництва;
      - методи розрахунку економічної ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів;
      - винахідницьке право;
      - порядок і умови виплачування винагород раціоналізаторам та винахідникам;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу із забезпечення високого технічного рівня, патентоспроможності та патентної чистоти проектно-конструкторських та проектно-технологічних робіт, виконаних на підприємстві на рівні винаходів, а також із забезпечення патентної чистоти експортної продукції, що виготовляється на підприємстві.

2.2. Бере участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах розроблення об'єктів техніки і технології.

2.3. Бере участь у розгляданні завдань на проектування або модернізацію машин, приладів, устаткування і технологічних процесів, результатів виконаних розробок, в оцінюванні їх технічного рівня та в упровадженні науково-технічних заходів на основі використання винаходів (у тому числі патентованих).

2.4. Забезпечує відбирання і вивчення фахівцями підприємства винаходів, намічених до застосування у виробничій діяльності підприємства.

2.5. Здійснює контроль за відображенням у технічній документації використаних патентних матеріалів, а також їх облік.

2.6. Бере участь у відбиранні з числа виявлених у проектно-конструкторських розробках винаходів і підготуванні їх для ліцензування та патентування за кордоном.

2.7. Веде роботу з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку зі створення і систематичного поповнення патентного фонду відповідно до профілю діяльності підприємства.

2.8. На основі патентних досліджень готує пропозиції щодо закупівлі і продажу ліцензій на промислову власність.

2.9. Бере участь у роботі з правової охорони експортної продукції.

2.10. Здійснює контроль за відображенням результатів патентних досліджень у технічній документації.

2.11. Організовує ознайомлення фахівців підприємства з патентними матеріалами, які є на підприємстві, і готує рекомендації щодо їх використання.

2.12. Бере участь у розгляданні питань, що стосуються публікації матеріалів про винаходи, які впроваджено на підприємстві.

2.13. Консультує фахівців підприємства з метою додержання порядку складання описів передбачуваних винаходів і подання заявок на них.

2.14. Розроблює нормативно-методичні документи з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи.

2.15. Сприяє розвитку раціоналізації і винахідництва в підрозділах підприємства.

2.16. Складає тематичні плани з раціоналізації і винахідництва, сприяє розвитку творчої ініціативи та трудової активності працівників, залучанню їх до раціоналізаторської діяльності та винахідництва.

2.17. Здійснює збирання пропозицій з раціоналізації та винахідництва, їх облік і систематизацію.

2.18. Надає допомогу раціоналізаторам та винахідникам у складанні заявок, необхідної технічної документації, виконанні розрахунків, виготовленні та випробуваннях дослідних зразків.

2.19. Знайомить працівників підприємства з чинними положеннями про права раціоналізаторів і винахідників.

2.20. Бере участь у розгляданні раціоналізаторських пропозицій і винаходів, техніко-економічній експертизі і готує висновки до них.

2.21. Здійснює контроль за впровадженням раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво, правильними розрахунками економічної ефективності передбачуваних винаходів, раціоналізаторських пропозицій і визначенні розмірів авторських винагород.

2.22. Оформлює документи на винаходи та на виплачування авторських винагород раціоналізаторам і винахідникам.

2.23. Організовує проведення конкурсів і оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників, готує матеріали для надання почесних звань кращим раціоналізаторам і винахідникам та преміювання за сприяння раціоналізації та винахідництву.

2.24. Бере участь у розробленні заходів з розвитку раціоналізації та винахідництва на підприємстві, удосконалює форми і методи роботи щодо раціоналізації та винахідництва.

2.25. Складає звітність про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу, прийняті і використані раціоналізаторські пропозиції та винаходи.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.