* *
Інструкція для посади "Завідувач копіювально-розмножувального бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач копіювально-розмножувального бюро" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на копіювально-розмножувальній техніці - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються виконання копіювальних і розмножувальних робіт;
      - методи і засоби виконання копіювальних і розмножувальних робіт;
      - конструкцію, принципи роботи, правила монтажу й експлуатації копіювального і розмножувального обладнання;
      - види матеріалів, що використовуються в процесі виконання копіювальних і розмножувальних робіт, їх властивості і технічні характеристики;
      - стандарти, інструкції та інші керівні матеріали з оформлення технічної документації;
      - норми й розцінки на виконання копіювальних і розмножувальних робіт;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід виконання копіювальних і розмножувальних робіт;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач копіювально-розмножувального бюро призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач копіювально-розмножувального бюро підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач копіювально-розмножувального бюро керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач копіювально-розмножувального бюро під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне та якісне виконання копіювальних і розмножувальних робіт, у тому числі мікрофільмування технічної документації для всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації.

2.2. Організовує приймання технічної і службової документації для копіювання, розмножування, облік і надходження матеріалів від підрозділів.

2.3. Визначає витрати матеріалів, а також видавання готової продукції замовникам.

2.4. Складає графіки виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

2.5. Розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності і кваліфікації та інструктує працівників.

2.6. Визначає потребу бюро в обладнанні, матеріалах та забезпечує складання заявок на їх одержання.

2.7. Здійснює контроль за строками та якістю виконання копіювальних і розмножувальних робіт, а також комплектністю матеріалів, що здаються замовникам.

2.8. Бере участь у розробленні інструкцій, правил та інших нормативних документів з техніки виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

2.9. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці працівників бюро, упровадження передових прийомів і методів роботи з метою зниження витрат, економії матеріалів, поліпшення використання обладнання і підвищення продуктивності праці.

2.10. Забезпечує зберігання прийнятої в роботу документації.

2.11. Контролює стан робочих місць, обладнання і його своєчасний ремонт, додержання правил експлуатації обладнання та охорони праці під час виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

2.12. Вивчає причини, що спричиняють брак під час виконання копіювальних і розмножувальних робіт, вживає заходів до його запобігання.

2.13. Керує працівниками бюро.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач копіювально-розмножувального бюро несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.