Інструкція для посади "Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом;
      - виробничі потужності цеху;
      - номенклатуру продукції, що впускається, види виконуваних робіт (послуг);
      - технічні вимоги до продукції;
      - основи технології виробництва;
      - організацію виробничого планування і диспетчерування;
      - порядок розроблення виробничих програм, календарних планів, змінно-добових завдань;
      - організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції;
      - організацію складського господарства;
      - організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання процесу виробництва;
      - економіку, організацію виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперервну роботу цеху та рівномірний випуск продукції зазначеної якості згідно з виробничою програмою, календарними планами і змінно-добовими завданнями дільниць та бригад, раціональне завантаження потужностей, устаткування і використання виробничої площі, координує роботу дільниць, бригад.

2.2. Керує складанням на основі виробничих програм цеху календарних планів і змінно-добових завдань дільницям та бригадам, а також календарно-планових нормативів і розрахунків щодо визначення розмірів партій запуску, строків подавання і норм заділів у виробництві.

2.3. Контролює забезпеченість цеху та його підрозділів усім необхідним для виконання виробничої програми (виробничо-технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо).

2.4. Організовує безперервний рух незавершеного виробництва, своєчасне оформлення та відправку з цеху готової продукції.

2.5. Вживає заходів щодо запобігання та усунення відхилень, що виникають під час виробничого процесу, і залучає в разі потреби для усунення таких порушень відповідні підрозділи цеху, підприємства.

2.6. Підводить підсумки роботи дільниць, бригад та змін щодо виконання плану випуску продукції.

2.7. Організовує проведення інвентаризацій незавершеного виробництва, а також роботу виробничих складів цеху, здійснює контроль за наявністю в них заділу в межах установлених нормативів, за раціональним використанням транспорту і вантажно-розвантажувальних засобів.

2.8. Розроблює і вживає заходів щодо зниження простоїв устаткування, поліпшення організації виробничого планування і диспетчерування в цеху, щодо впровадження технічних засобів регулювання процесу виробництва, контролю внутрішньозмінної ритмічності, оперативного обліку випуску продукції та правильного використання зворотної тари.

2.9. Керує працівниками бюро і змінними диспетчерами цеху.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.