* *
Інструкція для посади "Головний метролог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний метролог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з метрологічного забезпечення виробництва;
      - профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи його розвитку, порядок та методи планування роботи з метрологічного контролю та забезпечення виробництва;
      - організацію метрологічного забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - будову та правила експлуатації засобів вимірювань, організацію їх ремонту;
      - методи проведення досліджень та розробок з удосконалення метрологічного забезпечення і засобів вимірювань;
      - порядок укладання договорів із сторонніми організаціями;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з метрологічного контролю та забезпечення виробництва;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний метролог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний метролог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний метролог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний метролог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством.

2.2. Керує підготовкою проектів та планових завдань з упровадження нової вимірювальної техніки, організаційно-технічних заходів з підвищення ефективності виробництва, удосконалення метрологічного забезпечення, засобів та методів вимірювань, контролю та випробувань.

2.3. Забезпечує складання локальних перевірних схем, установлення оптимальної періодичності та розроблення календарних графіків перевірки засобів вимірювань.

2.4. Очолює роботу з проведення метрологічної експертизи конструкторської та іншої технічної документації, яка розробляється на підприємстві, а також тієї, що надходить від інших підприємств та організацій.

2.5. Бере участь у випробуваннях з автоматизації виробничих процесів, пов'язаних із застосуванням засобів вимірювання, в роботі щодо визначення потреби підприємства в цих засобах.

2.6. Забезпечує впровадження сучасних методів та засобів вимірювань, а також проведення робіт з оцінки похибок вимірювань.

2.7. Організовує роботу з аналізу стану метрологічного забезпечення, проведення метрологічних атестацій нестандартизованих засобів вимірювань, розроблення, погодження та затвердження методик, інструкцій та іншої нормативно-технічної документації з їх перевірки, а також атестації засобів вимірювань після їх відновлення, ремонту та повірки.

2.8. Здійснює контроль за оснащенням технологічного процесу всіма передбаченими регламентом засобами вимірювань, відповідністю застосовуваних у підрозділах підприємства засобів і методів вимірювань вимогам щодо додержання заданих режимів виробництва та якості продукції.

2.9. Організовує підготовку технічних завдань на проектування та розроблення засобів вимірювань спеціального призначення.

2.10. Забезпечує комплектацію обмінного фонду засобів вимірювань, випробувань та контролю, збереження та звіряння за встановленим порядком робочих еталонів, ремонт та утримання в належному стані зразків засобів вимірювань.

2.11. Сприяє впровадженню державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та іншої нормативно-технічної документації, яка регламентує норми точності вимірювань, методи та засоби перевірки.

2.12. Керує роботою щодо складання установленої звітності та подання її до органів державної метрологічної служби.

2.13. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби.

2.14. Керує працівниками підприємства, які здійснюють метрологічний контроль та метрологічне забезпечення виробництва.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний метролог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний метролог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний метролог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний метролог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний метролог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний метролог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний метролог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний метролог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний метролог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний метролог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний метролог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний метролог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний метролог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний метролог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний метролог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний метролог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.