Інструкція для посади "Інспектор з кадрів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з кадрів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів - не менше 1 року. Інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти;
      - методичні матеріали з обліку і руху персоналу;
      - законодавство про працю, структуру і штати підприємства;
      - порядок оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства;
      - структуру підприємства і його підрозділів;
      - стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації;
      - чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників;
      - порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності;
      - порядок установлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам;
      - порядок ведення банку даних про персонал підприємства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

1.4. Інспектор з кадрів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з кадрів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з кадрів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з кадрів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.

2.2. Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію з кадрів.

2.3. Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.

2.4. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів.

2.5. Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.

2.6. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

2.7. Веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників.

2.8. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

2.9. Оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім'ям.

2.10. Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення.

2.11. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.

2.12. Вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням.

2.13. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів.

2.15. Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з кадрів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з кадрів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з кадрів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з кадрів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з кадрів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з кадрів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з кадрів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з кадрів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з кадрів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з кадрів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з кадрів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з кадрів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з кадрів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з кадрів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з кадрів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з кадрів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.