Інструкція для посади "Технік з інструменту II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з інструменту II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з інструменту - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виготовлення інструменту та оснастки, правила їх експлуатації і зберігання;
      - технічні вимоги до інструменту та оснастки, матеріалів, що використовуються для їх виготовлення;
      - організацію складського господарства;
      - основи економічної статистики;
      - порядок визначення потреб підрозділів підприємства в інструменті і технологічній оснастці;
      - порядок розрахунку норм витрат і запасів інструменту та технологічної оснастки;
      - чинні на підприємстві цінники на інструмент і оснастку;
      - порядок ведення обліку показників виконання виробничих програм інструментальним цехом, витрат інструменту і оснастки;
      - основи економіки, організації праці і виробництва;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Технік з інструменту II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з інструменту II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з інструменту II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з інструменту II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого працівника розрахунки, необхідні для визначення потреб окремих підрозділів підприємства в інструменті і технологічній оснастці, розроблення проектів перспективних і поточних планів виготовлення інструменту та оснастки, складання заявок на їх придбання, а також необхідного для інструментального виробництва литва, спеціальних марок сталі, сплавів та інших матеріалів.

2.2. Бере участь у розрахунках питомих норм витрат, норм запасів інструменту на робочих місцях, інструментальному складі, розмірів оборотного фонду для інструментально-роздавальних комор.

2.3. Веде облік витрачання інструменту і оснастки підрозділами підприємства, контроль за додержуванням ними встановлених нормативів і виявляє випадки перевитрат, а також понаднормативні запаси інструменту та оснастки.

2.4. Оформлює документи на списання спрацьованого інструменту та оснастки, а також документи, пов'язані з реалізацією залишків і неходового інструменту, готує лімітні карти на використання інструменту й оснастки виробничими підрозділами підприємства.

2.5. Бере участь у проведенні інвентаризацій в інструментальних складах та інструментально-роздавальних коморах.

2.6. Веде оперативний облік витрат інструменту і технологічної оснастки, показників виконання інструментальним цехом виробничої програми.

2.7. Перевіряє правильність оформлення, наявність і достовірність даних в облікових і звітних документах, що надходять в інструментальний відділ.

2.8. Добирає матеріали, необхідні для складання звітності про виконання планів інструментального забезпечення виробництва.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з інструменту II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з інструменту II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з інструменту II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з інструменту II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з інструменту II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з інструменту II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з інструменту II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з інструменту II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з інструменту II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з інструменту II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.