Інструкція для посади "Провідний математик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний математик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією математика I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні і нормативні матеріали, які стосуються використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила технічної експлуатації;
      - технологію оброблення інформації;
      - види технічних носіїв інформації;
      - діючі системи числення, шифрів і кодів;
      - методи математичного моделювання і формалізації задач, розроблення алгоритмів;
      - методи математичного і логічного аналізу;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки;
      - основи економіки, організації праці і виробництва.

1.4. Провідний математик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний математик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний математик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний математик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює системи математичного забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач.

2.2. Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її сутність, дає математичний опис.

2.3. Надає задачі математичної форми.

2.4. Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які входять до складу загальної програми.

2.5. Визначає можливість і методи розв'язання задачі найбільш раціональним способом.

2.6. Складає алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми.

2.7. Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу розв'язання задачі.

2.8. Визначає можливість використання готових алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами.

2.9. Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів.

2.10. Бере участь у проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення розв'язання задач.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний математик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний математик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний математик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний математик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний математик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний математик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний математик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний математик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний математик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний математик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний математик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний математик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний математик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний математик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний математик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний математик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.