Інструкція для посади "Секретар відповідальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Секретар відповідальний" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань політики та інформації;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня щодо діяльності головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання);
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - технічні засоби та технологію створення телевізійних (радіо-) передач;
      - основи авторського та трудового законодавства;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - основи планування та фінансування;
      - форми та системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Секретар відповідальний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Секретар відповідальний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Секретар відповідальний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Секретар відповідальний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує планово-фінансову та адміністративно-господарську діяльність головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання).

2.2. Організовує роботу з підготовки проектів календарно-тематичних та виробничо-фінансових планів головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання).

2.3. Стежить за виконанням затверджених планів та поданням у встановлені терміни звітної документації.

2.4. Бере участь у розробленні планів роботи редакційно-художньої ради, організовує її роботу та контроль за виконанням прийнятих рішень.

2.5. Забезпечує раціональне використання гонорарного фонду, правильне застосування ставок і розцінок під час оплати праці авторів і учасників передач, виплату винагороди зарубіжним учасникам програм (передач).

2.6. Контролює правильне оформлення та визначення умов договорів з авторами, учасниками програм (передач) та сторонніми організаціями, дотримання сторонами умов укладених договорів.

2.7. Бере участь у складанні проектів кошторисів витрат на підготовку програм (передач), готує документи на виплату постановочних та додаткових винагород.

2.8. Здійснює контроль за використанням коштів під час розрахунку зі сторонніми організаціями за надані послуги головній редакції (студії, дирекції, творчому об'єднанню), візує документи на оплату.

2.9. У межах своєї компетенції здійснює контроль за роботою структурних підрозділів, дотриманням встановлених термінів підготовки програм (передач), контролює виконання плану мовними відділами, узагальнює матеріали з виконання виробничих завдань (норм виробітку) працівниками головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання).

2.10. Організовує проведення творчих і виробничих нарад працівників головної студії (редакції, дирекції, творчого об'єднання).

2.11. Організовує роботу з підбору кадрів, забезпечує поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, моральних та матеріальних стимулів у підвищенні ефективності теле-, радіовиробництва, якості теле-, радіопрограм (передач), впроваджує в практику роботи колективу прогресивні форми організації та оплати праці.

2.12. Забезпечує матеріально-технічне постачання головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання) та необхідні умови праці та відпочинку працівників.

2.13. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці.

2.14. Забезпечує ведення табельного обліку.

2.15. Готує проекти наказів по головній редакції (студії, дирекції, творчому об'єднанню), доводить до відома керівників структурних підрозділів постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи щодо їх діяльності, контролює їх виконання.

2.16. Підтримує зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, творчими та громадськими організаціями.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Секретар відповідальний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Секретар відповідальний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Секретар відповідальний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Секретар відповідальний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Секретар відповідальний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Секретар відповідальний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Секретар відповідальний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Секретар відповідальний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Секретар відповідальний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Секретар відповідальний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Секретар відповідальний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Секретар відповідальний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Секретар відповідальний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Секретар відповідальний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Секретар відповідальний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Секретар відповідальний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.