* *
Інструкція для посади "Головний спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний спеціаліст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посаді провідного спеціаліста на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність управління;
      - основи державного управління та права;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний спеціаліст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний спеціаліст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи відповідного структурного підрозділу управління.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності.

2.3. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня ефективності діяльності структурного підрозділу управління.

2.4. Розроблює поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи структурного підрозділу управління в закріпленому за ним напрямі діяльності, надає необхідну методичну допомогу особовому складу структурного підрозділу управління при виконанні завдань, доручень.

2.5. Збирає та узагальнює необхідну інформацію, готує безпосередньому начальнику відповідні пропозиції.

2.6. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів та розробці інструктивно-методичних документів у сфері безпосередньої діяльності.

2.7. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції структурного підрозділу управління.

2.8. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління.

2.9. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів державної влади.

2.10. Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері управління та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля з цих питань.

2.11. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання у службовій діяльності.

2.12. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його посадових функцій.

2.13. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу структурного підрозділу управління згідно із затвердженим планом.

2.14. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.15. Виконує вимоги, правила і норми охорони праці в роботі з технікою, додержується правил пожежної безпеки.

2.16. Сприяє керівництву структурного підрозділу управління у підтриманні порядку та дисципліни.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний спеціаліст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний спеціаліст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний спеціаліст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний спеціаліст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний спеціаліст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний спеціаліст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний спеціаліст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний спеціаліст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний спеціаліст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний спеціаліст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний спеціаліст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний спеціаліст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний спеціаліст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний спеціаліст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний спеціаліст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти структурний підрозділ управління в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління; формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи структурного підрозділу управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.