Інструкція для посади "Старший бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший бухгалтер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Держспецзв’язку з питань, що стосуються службової діяльності, Дисциплінарний статут;
      - правові засади регулювання фінансово-господарської діяльності, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності;
      - порядок оформлення операцій та організацію документообігу;
      - порядок складання фінансових планів, нарахування платежів до державного бюджету та державних позабюджетних соціальних фондів;
      - порядок та форми фінансових розрахунків;
      - податкове законодавство;
      - бухгалтерський облік;
      - основи трудового законодавства;
      - посадову інструкцію;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший бухгалтер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший бухгалтер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший бухгалтер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує своєчасний та достовірний бухгалтерський облік, формування повної та достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність і майновий стан органу Держспецзв’язку.

2.2. Забезпечує дотримання кошторисної дисципліни та своєчасне надходження коштів, оформлення за встановленими термінами фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплату рахунків постачальників та підрядників, нарахування та виплату грошового забезпечення та заробітної плати особовому складу Держспецзв’язку, утримання коштів із грошового забезпечення та заробітної плати, перерахування податків і зборів, проведення розрахунків з кредиторами та дебіторами відповідно до договірних зобов’язань та інші бухгалтерські операції щодо нарахування та перерахування коштів.

2.3. Здійснює ведення бухгалтерського обліку та відображення на його рахунках всіх господарських операцій, своєчасне складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності до податкової адміністрації, пенсійного фонду, фонду на випадок безробіття тощо.

2.4. Систематично веде персоніфікований облік особового складу Держспецзв’язку.

2.5. Вживає заходів щодо дотримання порядку оформлення та подання на облік первинних документів, запобігання несанкціонованим виправленням записів у первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку.

2.6. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в органі Держспецзв’язку, оформленні документів щодо нестач і розкрадань грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та інших порушень чинного законодавства.

2.7. Підвищує власну фахову і спеціальну підготовку та знання щодо правильного застосовування у практичній діяльності нормативно-правових актів з фінансово-господарських питань.

2.8. Забезпечує виконання вимог режиму таємності та збереження службової таємниці.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший бухгалтер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший бухгалтер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший бухгалтер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший бухгалтер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший бухгалтер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший бухгалтер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший бухгалтер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший бухгалтер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший бухгалтер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший бухгалтер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший бухгалтер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший бухгалтер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший бухгалтер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший бухгалтер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з документами фінансово-господарської діяльності органу Держспецзв’язку з питань бухгалтерського обліку у межах своєї компетенції; вимагати надання до бухгалтерії оформлених належним чином первинних облікових документів, необхідних для обліку та контролю матеріалів та відомостей; вносити пропозиції керівництву та вживати заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення організації бухгалтерського обліку, посилення контролю за належним використання норм, нормативів, кошторисів видатків та інших питань, що впливають на фінансово-господарську діяльність органу Держспецзв’язку.