* *
Інструкція для посади "Вагранник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вагранник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вагранника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вагранок, які обслуговує, порядок завалки вагранок;
      - технічні умови на шихтові матеріали і паливо;
      - розміри паливних та металевих калош;
      - вплив кисню на хід плавки;
      - правила підключення подавання кисню;
      - основи фізико-хімічних процесів, які відбуваються в процесі плавки, в межах робіт, що виконує;
      - способи визначення готовності рідкого металу;
      - способи модифікації і легування чавуну, правила набивання подини вагранок;
      - основи знань з технології металів в межах робіт, які виконує;
      - причини неполадок вагранок, які були виявлені в процесі плавки чавуну, і способи їх усунення.

1.4. Вагранник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вагранник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вагранник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вагранник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде плавку у вагранках продуктивністю понад 2 до 5 т/г.

2.2. Веде плавку під керівництвом вагранника вищої кваліфікації в вагранках продуктивністю понад 5 до 8 т/г.

2.3. Готує вагранки до плавки і випуску чавуну.

2.4. Стежить за справним станом устаткування.

2.5. Регулює дуття та стежить за станом фурм.

2.6. Пускає і регулює подачу кисню в вагранку.

2.7. Визначає за зламом проби якість чавуну, що виплавляє.

2.8. Регулює завалку шихтових матеріалів залежно від ходу плавки.

2.9. Модифікує та легує чавун під керівництвом майстра.

2.10. Стежить за станом вагранок та розливальних ковшів.

2.11. Заміняє балони під час кисневого дуття.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вагранник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вагранник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вагранник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вагранник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вагранник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вагранник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вагранник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вагранник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вагранник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вагранник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.