Інструкція для посади "Черговий аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий аеропорту" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 3 років, в тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень;
      - організацію виробничого планування та диспетчерування;
      - розклад руху повітряних суден;
      - добовий план польотів;
      - виробничі зв'язки між підрозділами підприємства що виконують підготовку повітряних суден до вильоту;
      - організацію оперативного обліку, організаційну техніку, засоби автоматизації, механізації та зв'язку, що застосовуються під час керування перевезеннями;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - у разі міжнародних перевезень - правила побудови та застосування міжнародних тарифів;
      - правила роботи прикордонних та митних карантинних органів, міжнародні телефонні коди;
      - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Черговий аеропорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий аеропорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий аеропорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий аеропорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює за допомогою засобів автоматизації, механізації та зв'язку (або без них) оперативне керування технологічними процесами та організацією авіаперевезень відповідно до виробничої програми, розкладу руху повітряних суден та добового плану польотів.

2.2. Координує внутрішню роботу ділянки (групи служби) організації перевезень, організовує взаємодію між ділянкою та іншими службами авіапідприємства з метою забезпечення максимальної комерційної завантаженості та регулярності польотів повітряних суден.

2.3. Виконує оперативний контроль за ходом комерційного обслуговування повітряних суден згідно з технологічним графіком обслуговування пасажирів та клієнтури авіапідприємства.

2.4. Виявляє резерви виробництва, бере участь в складанні та внесенні змін до добового плану польотів, підготування пропозицій щодо коригування розкладу.

2.5. У разі змінення плану польотів приймає рішення з організації перевезень та обслуговування пасажирів в нових умовах.

2.6. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання технічних засобів управління виробництвом, засобів механізації та автоматизації перевезень.

2.7. Бере участь у роботі з аналізу та оцінювання діяльності служб підприємства.

2.8. Веде установлену документацію та звітність.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий аеропорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий аеропорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий аеропорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий аеропорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий аеропорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий аеропорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий аеропорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий аеропорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий аеропорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий аеропорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий аеропорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий аеропорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий аеропорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий аеропорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий аеропорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий аеропорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.