Інструкція для посади "Апаратник синтезу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник синтезу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування;
      - контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики;
      - схему комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини;
      - властивості каталізатора, готового продукту та теплоносіїв;
      - вимоги до вихідної сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - асортимент продукції, яка випускається;
      - правила відбору проб, методи проведення аналізів та розрахунку рецептур;
      - правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами;
      - правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю;
      - світлотехнічний режим для кожного сорту емульсії;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник синтезу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник синтезу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник синтезу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник синтезу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде всі стадії технологічного процесу синтезу карбаміду на великотоннажному агрегаті за стрипінг-процесом шляхом взаємодії аміаку та двоокису вуглецю в апаратах аґреґата синтезу під тиском 144 кгс/кв.см з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням вибухонебезпечних, отруйних та пожежонебезпечних речовин.

2.2. Обслуговує хроматографічну установку з визначення співвідношення реагентів у системі.

2.3. Контролює та регулює температуру аміаку на вузлі приймання, реакційної суміші за довжиною колони синтезу, карбамату амонію у конденсаторі високого тиску, розчину сечовини на виході із стріпера високого тиску, свіжого діоксиду вуглецю на вході в стріпер, пари для підтримки стріпінг-процесу і синтезу сечовини; рівень розчину в колоні синтезу і стріпера.

2.4. Здійснює рівномірне подавання конденсату на підливання рівнемерів контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики.

2.5. Переходить у разі потреби з автоматичного регулювання на ручне і навпаки.

2.6. Виконує відбір проб розчинів і газів для проведення аналізів.

2.7. Веде записи у робочому журналі.

2.8. Стежить за роботою апаратов високого тиску вузла синтезу, дистиляції та іншого устаткування, яке обслуговується.

2.9. Контролює цілісність футеровки апаратів високого тиску.

2.10. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування.

2.11. Готує устаткування до ремонту та контролює його проведення.

2.12. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник синтезу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник синтезу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник синтезу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник синтезу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник синтезу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник синтезу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник синтезу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник синтезу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник синтезу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник синтезу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.