* *
Інструкція для посади "Конторський службовець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Конторський службовець" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації планування виробництва і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності;
      - практику застосування інструктивних та нормативних документів;
      - організацію документообігу на підприємстві;
      - основи трудового законодавства;
      - основні методи економічного аналізу господарської діяльності підприємства;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основні принципи та практичні навички роботи на комп'ютері.

1.4. Конторський службовець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Конторський службовець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Конторський службовець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Конторський службовець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарської діяльності виробництва на підприємстві.

2.2. Здійснює роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готує відповідну інформацію.

2.3. Приймає і контролює правильне оформлення первинних документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну встановлену звітність.

2.4. Бере участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності виробництва.

2.5. Готує на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції.

2.6. Бере участь у розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм (стандартів) господарської діяльності на підприємстві, сприяє їх здійсненню.

2.7. Виконує поточні завдання у межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівника, якому підпорядкований.

2.8. Стежить за зберіганням планових та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Конторський службовець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Конторський службовець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Конторський службовець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Конторський службовець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Конторський службовець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Конторський службовець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Конторський службовець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Конторський службовець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Конторський службовець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Конторський службовець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Конторський службовець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Конторський службовець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Конторський службовець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Конторський службовець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Конторський службовець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Конторський службовець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.