Інструкція для посади "Торговельний брокер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Торговельний брокер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна (економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (економічна) освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, що стосуються діяльності біржі, брокерської контори;
      - ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
      - кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку;
      - профіль біржі, брокерської контори;
      - види біржових угод;
      - правила ведення переговорів про умови покупки або продажу товару;
      - порядок установлення ціни товару і оплати;
      - організацію торгівлі, рекламної діяльності, проведення торгів і аукціонів;
      - правила складання аукціонних каталогів;
      - основи соціальної психології;
      - вимоги, що пред'являються до товарів;
      - порядок укладення договорів;
      - складання і оформлення необхідних документів, установленої звітності, підготовки інформації про продавані товари;
      - основи страхування;
      - організацію праці та керування;
      - цивільне і трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Торговельний брокер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Торговельний брокер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Торговельний брокер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Торговельний брокер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує цивільно-правові угоди з різними товарами від свого імені або за дорученням клієнтів на підставі укладеного з ними договору доручення або договору.

2.2. Виконує доручення клієнтів у порядку їхнього надходження, на найбільш вигідних для них умовах.

2.3. Купує і продає партії товарів на аукціонах, ринках наявного товару або термінового ринку, торгах.

2.4. Установлює ділові контакти з покупцями або продавцями товарів для забезпечення вигідного його продажу або покупки.

2.5. Повідомляє клієнтам про зроблені угоди за допомогою складання брокерських записок.

2.6. Вивчає кон'юнктуру ринку, споживчі властивості товарів, вимоги учасників угоди щодо покупки або продажу товарів або укладенню комерційних біржових справ різного ступеня довіри (договір комісії, договір доручення).

2.7. Відвідує торги і аукціони, забезпечує надання необхідних даних для складання аукціонних каталогів, а також установлення від імені клієнтів ціни продажу, її зміни та суми угоди.

2.8. Виконує розрахунково-аналітичні операції, а також операції, пов'язані з реєстрацією і оформленням біржових документів, формулює зміст брокерських заявок.

2.9. Консультує клієнтів з питань, що становлять його компетенцію.

2.10. Керує роботою підлеглих йому агентів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Торговельний брокер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Торговельний брокер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Торговельний брокер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Торговельний брокер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Торговельний брокер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Торговельний брокер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Торговельний брокер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Торговельний брокер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Торговельний брокер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Торговельний брокер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Торговельний брокер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Торговельний брокер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Торговельний брокер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Торговельний брокер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Торговельний брокер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Торговельний брокер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.