Інструкція для посади "Хронометражист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Хронометражист" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи вивчення трудових процесів і передових методів та прийомів праці, використання робочого часу;
      - види хронометражних спостережень, порядок їх проведення;
      - методи оброблення та аналізу результатів хронометражних спостережень, оцінки продуктивності та темпу роботи під час проведення спостережень;
      - прилади, які застосовуються під час вивчення витрат робочого часу, правила користування ними;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи фізіології та психології праці;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Хронометражист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Хронометражист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Хронометражист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Хронометражист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить хронометражні спостереження з метою вивчення витрат часу на виконання окремих елементів операцій технологічного процесу для розроблення нормативів основного і допоміжного часу, перевірки обґрунтування норм часу (виробітку), встановлених аналітично-розрахунковим методом, визначення найбільш раціонального режиму роботи, вивчення передових методів і прийомів праці.

2.2. Вивчає та аналізує трудові процеси, розчленовує операції, які вивчає, на елементи, визначає необхідну кількість спостережень, проводить вимірювання цих елементів і обробляє отримані дані.

2.3. Аналізує результати спостережень і відбирає найбільш раціональні елементи операцій для включення їх в нормативи часу.

2.4. Виявляє втрати робочого часу, з'ясовує причини їх виникнення, готує висновки про необхідні витрати часу.

2.5. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів з праці і заходів щодо усунення втрат робочого часу.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Хронометражист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Хронометражист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Хронометражист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Хронометражист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Хронометражист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Хронометражист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Хронометражист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Хронометражист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Хронометражист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Хронометражист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Хронометражист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Хронометражист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Хронометражист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Хронометражист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Хронометражист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Хронометражист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.