* *
Інструкція для посади "Асистент референта", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент референта" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України про підприємницьку діяльність;
      - основи адміністративного, господарського та трудового права;
      - правила ведення документації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва;
      - профіль, спеціалізацію та особливості управління підприємством;
      - організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства;
      - основи технології виробництва;
      - комп'ютерну та офісну техніку;
      - технічні засоби реєстрації та оброблення інформації;
      - правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо;
      - основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин;
      - основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення;
      - зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності та у сфері діловодства і стенографії;
      - одну або більше іноземних мов.

1.4. Асистент референта призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент референта підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент референта керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент референта під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в упровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства (установи, організації) і керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками, взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств (установ, організацій) партнерами, конкурентами та клієнтами.

2.2. За дорученням керівника або його референта готує, опрацьовує відповідні інформаційні матеріали, проекти доповідей, співдоповідей; організовує робочий час керівника, розклад його роботи; складає щомісячний графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.

2.3. Доводить або бере участь у доведенні до відома відповідних працівників, служб та сторонніх організацій зміст рішень, прийнятих керівником.

2.4. Готує проекти розпорядчої, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції - запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.

2.5. Готує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів керівника підприємства (установи, організації), службової кореспонденції керівникам підрозділів та іншим виконавцям.

2.6. Здійснює планування та організацію поїздок керівника.

2.7. Веде протоколи засідань із застосуванням стенографії чи інших засобів.

2.8. Надає секретарю керівника допомогу в прийманні сторонніх відвідувачів чи співробітників, отриманні довідок, запитів та іншої інформації адміністративного, фінансового та організаційного характеру.

2.9. За дорученням керівника або референта готує інформаційні, дорадчі, літературно-публіцистичні матеріали відповідного напряму діяльності, підбирає необхідні законодавчо-нормативні, міжвідомчі, відомчі, фірмові, внутріфірмові та методичні документи.

2.10. За дорученням керівника або референта вступає в ділове спілкування з партнерами через комп'ютерний та телефонний зв'язок.

2.11. Допомагає керівнику підприємства в застосуванні відповідних норм етикету під час проведення зустрічей, прийому відвідувачів та гостей.

2.12. Бере участь у підготовці для подання відповідним органам статистичної, науково-технічної та іншої інформації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент референта має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент референта має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент референта має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент референта має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент референта має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент референта має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент референта має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент референта має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент референта має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент референта несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент референта несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент референта несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент референта несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент референта несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент референта несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент референта несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.