* *
Інструкція для посади "Головний державний інспектор з енергетичного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний державний інспектор з енергетичного нагляду" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - галузеві документи щодо енергопостачання споживачів;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок;
      - схеми, будову і територіальне розташування об'єктів енергонагляду;
      - Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях;
      - Правила користування електричною енергією;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить єдину, державну політику в галузі енергопостачання.

2.2. Організовує нагляд за експлуатацією і технічним станом електричних та тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів в частині надійності енергопостачання і керування режимами енергоспоживання.

2.3. Забезпечує виконання заходів щодо керування режимами споживання електричної і теплової енергії.

2.4. Організовує введення нових і виведення з експлуатації застарілих енергоустановок, що не відповідають вимогам надійної та безаварійної роботи і економічності; упроваджує нові розробки засобів контролю та обліку електричної і теплової енергії, а також автоматизованих систем збирання, оброблення інформації та керування енергопостачанням.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням споживачами та виробниками електричної і теплової енергії вимог стосовно якості енергії, договірних умов енергокористування і технічних умов на приєднання енергоустановок до мереж енергопостачальних організацій.

2.6. Здійснює нагляд за режимами споживання енергії спільно з Держкоменергозбереження, Держнаглядохоронпраці, Національною комісією регулювання електроенергетики України, органами державного пожежного нагляду, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

2.7. Встановлює споживачам режими споживання електричної енергії та її потужності, теплової енергії, а також режими роботи устаткування з компенсацією реактивної потужності.

2.8. Узгоджує технічні проекти електро- і теплопостачання нових і реконструйованих установок споживачів і видає дозволи на подавання електричної, теплової енергії цим установкам.

2.9. Затверджує у встановленому порядку Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та інші нормативні документи.

2.10. Видає споживачам енергії обов'язкові для виконання приписи під час порушення чинних Правил і Закону про електроенергетику.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний державний інспектор з енергетичного нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.