Інструкція для посади "Начальник відділу охорони навколишнього середовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу охорони навколишнього середовища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з охорони навколишнього середовища - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - екологічне законодавство;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;
      - систему екологічних стандартів та нормативів;
      - перспективи розвитку галузі та підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - устаткування підприємства і принципи його роботи;
      - організацію роботи з охорони навколишнього середовища;
      - чинні норми та правила з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;
      - порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних матеріалів;
      - систему екологічної сертифікації;
      - метрологічне забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища;
      - порядок проведення екологічного моніторингу;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;
      - порядок і строки складання звітності з охорони навколишнього середовища;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

1.4. Начальник відділу охорони навколишнього середовища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу охорони навколишнього середовища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу охорони навколишнього середовища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням та впровадженням заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства, додержання правил і норм у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, створення економіки замкненого циклу в процесі проектування, будівництва і експлуатації нових об'єктів підприємства, а також розширенні і реконструкції діючих виробництв.

2.2. Організовує складання перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, здійснює контроль за їх виконанням.

2.3. Бере участь у розробленні заходів із забезпечення екологічної чистоти продукції, її безпечності для споживачів, створенні нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.

2.4. Забезпечує проведення екологічної експертизи техніко-економічних обґрунтувань, проектів, а також створюваних нових технологій і обладнання, упровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.

2.5. Керує розробленням екологічних стандартів і нормативів підприємства згідно з чинними державними, міжнародними (регіональними) і галузевими стандартами, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд.

2.6. Контролює правильність експлуатації очисних і захисних споруд.

2.7. Розробляє заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, додержання екологічних норм, що забезпечують сприятливі умови праці, а також запобігання аваріям і катастрофам.

2.8. Бере участь у розробленні планів упровадження нової техніки, проведення науково-дослідних робіт зі створення на підприємстві економіки замкненого циклу, яку засновано на екологічно раціональній циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні не поновлюваних ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробленні і утилізації відходів, упровадженні маловідходної, безвідходної і екологічно чистої технології виробництва, раціональному використанні природних ресурсів, а також розробленні планів капітального будівництва природоохоронних об'єктів.

2.9. Проводить обґрунтований розрахунок ризиків для стану навколишнього середовища в процесі реалізації підприємством програм з очищення та інших природоохоронних заходів.

2.10. Організовує розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх запобігання.

2.11. Керує розробленням заходів з поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення і узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств.

2.12. Організовує ведення обліку показників, які характеризують стан навколишнього середовища, складання системи збереження відомостей про нещасні випадки, дані екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації екологічного характеру, яка надається у розпорядження координатора природоохоронної діяльності.

2.13. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, що розповсюджується на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.

2.14. Бере участь у розробленні програм екологічного навчання.

2.15. Забезпечує складання встановленої звітності.

2.16. Керує працівниками відділу.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.