* *
Інструкція для посади "Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
      - форми і методи бухгалтерського обліку;
      - порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та коштів;
      - порядок обліку відвантаження та реалізації готової продукції, витрат виробництва (обігу), калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);
      - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства та його підрозділів;
      - порядок здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
      - податкове законодавство;
      - економіку, організацію виробництва (обігу), праці та управління;
      - ринкові методи господарювання;
      - можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, правила її експлуатації;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу щодо здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, аналізу та контролю за станом і результатами господарської діяльності.

2.2. Здійснює облік грошових коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів і своєчасне відображення на відповідних бухгалтерських рахунках операцій, пов'язаних з їх рухом, а також облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції (виконання робіт та послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності.

2.3. Складає звітні калькуляції собівартості готової продукції (виконуваних робіт і послуг).

2.4. Стежить за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, зниження собівартості продукції запобігання втратам і непродуктивним витратам.

2.5. На підставі даних бухгалтерського обліку і звітності проводить комплексний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства і його госпрозрахункових підрозділів, готує пропозиції з усунення недоліків у витрачанні державних коштів, підвищення ефективності виробництва, послідовного здійснення режиму економії.

2.6. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на додержання фінансової дисципліни, своєчасну сплату податків.

2.7. Готує дані для складання балансу та оперативних зведених звітів про прибутки та видатки коштів на виробництво продукції, про використання бюджетних коштів, прибутків.

2.8. Виконує необхідну роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками та контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій.

2.9. Бере участь у роботі з підготовки робочого плану, форм первинних документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, для яких не передбачено типові форми, а також у розробленні форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, визначенні змісту основних прийомів та методів ведення обліку, технології оброблення бухгалтерської інформації.

2.10. Проводить роботу з удосконалення організації і впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і звітності на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, упорядкування первинної облікової документації, застосування типових уніфікованих форм.

2.11. Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною та достовірною бухгалтерською інформацією про діяльність підприємства, його майно, зобов'язання та господарські операції, прибутки та видатки.

2.12. Складає у встановлені строки бухгалтерську звітність про господарсько-фінансову діяльність підприємства.

2.13. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних про господарські операції та фінансові результати діяльності підприємства.

2.14. Вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.

2.15. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення бухгалтерської інформації.

2.16. Вивчає передовий досвід організації бухгалтерського обліку.

2.17. Вживає необхідних заходів щодо використання сучасних засобів механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, бере участь у формулюванні економічної постановки задач, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки.

2.18. Виконує необхідну роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильністю здійснення розрахункових операцій, внесенням змін у довідкову і нормативну інформацію, яка використовується в процесі машинного оброблення бухгалтерських даних.

2.19. Складає бухгалтерську звітність про господарчо-фінансову діяльність підприємства.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.