* *
Інструкція для посади "Провідний економіст обчислювального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний економіст обчислювального центру" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні матеріали з планування, обліку і аналізу діяльності ОЦ (ІОЦ);
      - методи розроблення перспективних і річних планів роботи, порядок складання звітності про їх виконання, строки і форми їх надання;
      - порядок оформлення матеріалів для укладення договорів із замовниками;
      - технічні засоби збирання, передавання і оброблення інформації;
      - технологію механізованого оброблення інформації;
      - технічні можливості і правила експлуатації устаткування;
      - основи проектування механізованого оброблення інформації та програмування;
      - види технічних носіїв інформації;
      - систему класифікації і кодування техніко-економічної інформації;
      - робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали з оброблення інформації;
      - форми первинних і вихідних документів, порядок їх оформлення;
      - методи розрахунку обсягу виконаних робіт;
      - чинні форми і системи оплати праці і матеріального стимулювання робітників ОЦ (ІОЦ);
      - методи визначення вартості розрахунків і обчислювальних робіт;
      - економіку і організацію виробництва;
      - основи організації праці.

1.4. Провідний економіст обчислювального центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний економіст обчислювального центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний економіст обчислювального центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний економіст обчислювального центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює економічний аналіз діяльності обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру ОЦ (ІОЦ), підготовку даних для оброблення інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки і складає згідно з відповідними формами періодичну звітність у встановлені строки.

2.2. Бере участь у складанні перспективних та поточних планів, розробленні нормативів матеріальних і трудових витрат, визначенні вартості робіт і цін на послуги.

2.3. Контролює строки подання і підготування інформації до машинного оброблення, правильне заповнення і наявність усіх необхідних даних у документах.

2.4. Бере участь у складанні проектів механізації та автоматизації оброблення інформації за задачами різних типів.

2.5. Формулює економічну постановку задач або окремих їх етапів, досліджує можливість використання готових проектів, алгоритмів і програм.

2.6. Веде роботу зі створення і періодичного оновлення картотек довідкової і нормативної інформації.

2.7. Стежить за обробленням інформації і строками виконання робіт.

2.8. Вивчає та аналізує чинні форми первинних документів та звітності з окремих видів бухгалтерського обліку, техніко-економічні розрахунки з планування, матеріально-технічного постачання, збуту, матеріальних і трудових витрат.

2.9. Приймає замовлення, супровідну та іншу документацію, здійснює оперативний облік виконання робіт і контроль розрахунків із замовниками.

2.10. Інструктує операторів про порядок оброблення документів, приймає роботу, оформляє документи з обліку виробітку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний економіст обчислювального центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний економіст обчислювального центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний економіст обчислювального центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний економіст обчислювального центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний економіст обчислювального центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний економіст обчислювального центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний економіст обчислювального центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний економіст обчислювального центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний економіст обчислювального центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний економіст обчислювального центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.