Інструкція для посади "Начальник інструментального відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник інструментального відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в інструментальному господарстві - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з організації інструментального забезпечення виробництва;
      - керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - організацію і технологію інструментального виробництва;
      - правила експлуатації та зберігання інструменту і технологічної оснастки;
      - технологічне устаткування інструментальних цехів і принципи його роботи;
      - номенклатуру інструменту і технологічної оснастки, що застосовуються на підприємстві;
      - технічні вимоги до інструменту та технологічної оснастки, матеріалів, які використовуються для їх виготовлення;
      - чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови;
      - державну систему сертифікації продукції і послуг;
      - норми витрат і запасів інструменту та технологічної оснастки;
      - порядок визначення потреби підприємства в інструменті та технологічній оснастці, планування їх виготовлення і складання заявок на покупний інструмент, оформлення договорів з постачальниками;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виготовлення, ремонту і відновлення відпрацьованого інструменту, організації інструментального забезпечення виробництва;
      - організацію інструментальних складів (комор);
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник інструментального відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник інструментального відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник інструментального відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник інструментального відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує безперервне і комплектне забезпечення виробничих підрозділів підприємства інструментом та технологічним оснащенням з найменшими витратами на їх виготовлення, експлуатацію, ремонт і зберігання, впровадження заходів з підвищення конкурентоспроможності інструменту і оснащення.

2.2. Керує роботою з визначення потреби підрозділів підприємства в інструменті та оснастці, розробленні проектів перспективних і річних планів інструментального забезпечення виробництва, складання заявок на придбання інструменту та оснастки, одержання устаткування і матеріалів, необхідних для їх виготовлення, ремонту і відновлення.

2.3. Організовує розміщення замовлень на виготовлення інструменту та оснастки іншими підприємствами і своєчасне оформлення договорів з постачальниками відповідно до виявлених потреб у металі та інших матеріалах, необхідних для інструментального забезпечення виробництва, а також у покупному інструменті і оснастці.

2.4. Забезпечує проектування спеціального інструменту та оснастки, їх стандартизацію та уніфікацію, удосконалення технології виготовлення, ремонту і відновлення, освоєння й упровадження нових видів інструменту та оснастки, а також розроблення організаційно-технічних заходів щодо економних витрат інструменту та оснастки, зниження їх собівартості та норм витрат на одиницю виробленої продукції.

2.5. Здійснює технічний нагляд за правильною експлуатацією інструменту та оснастки, облік і вивчення причин їх передчасного спрацювання, поломок, розроблення заходів щодо підвищення якості, стійкості та ремонтопридатності інструменту й оснастки.

2.6. Очолює роботу з визначення норм витрат і запасів інструменту та оснастки на робочих місцях, у центральному інструментальному складі та інструментально-роздавальних коморах, забезпечення їх нормативного рівня, а також організацію зберігання, обліку і розподілення згідно з установленими лімітами.

2.7. Забезпечує централізоване заточування всіх видів різального інструменту, ремонт і відновлення спрацьованого інструменту, планово-запобіжний ремонт оснастки.

2.8. Організовує проведення періодичних перевірок якості виготовлених на підприємстві інструменту та оснастки, додержання правил їх консервації, пакування, транспортування і зберігання, а також сортування та розбракування інструменту, який здається робітниками після експлуатації.

2.9. Здійснює контроль за додержанням підрозділами підприємства норм витрат інструменту та оснастки і встановлює причини їх перевитрат, контролює застосування нормалізованого інструменту з метою скорочення його номенклатури.

2.10. Організовує облік наявності, надходження і витрачання інструменту та оснастки, виявлення понаднормативних запасів, вживає заходів щодо списування спрацьованого і реалізації надлишкового та неходового інструменту.

2.11. Керує підготовкою інструкцій з експлуатації інструменту та оснастки, розробленням і упровадженням рекомендацій щодо їх раціонального розподілення в підрозділах підприємства.

2.12. Бере участь у роботі з підготовки продукції до сертифікації у відповідності до державної системи сертифікації.

2.13. Організовує роботу служб інструментального господарства, підготовку звітності про виконання плану інструментальної підготовки виробництва.

2.14. Керує робітниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник інструментального відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник інструментального відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник інструментального відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник інструментального відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник інструментального відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник інструментального відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник інструментального відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник інструментального відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник інструментального відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник інструментального відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.