Інструкція для посади "Начальник майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник майстерні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань організації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу і устаткування;
      - виробничі потужності майстерні, перспективи її розвитку;
      - технологію ремонтних робіт;
      - спеціалізацію дільниць та виробничі зв'язки між ними;
      - перелік і технічну характеристику устаткування виробничих дільниць та правила його технічної експлуатації;
      - конструктивні особливості устаткування і рухомого складу, що ремонтується;
      - чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід технічного обслуговування та ремонту устаткування і рухомого складу;
      - організацію оперативного контролю виробництва ремонтних робіт;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник майстерні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник майстерні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник майстерні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник майстерні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням робіт з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, агрегатів і машин, виготовлення та відновлення запасних частин і деталей.

2.2. Забезпечує своєчасне виконання встановлених завдань та договорів.

2.3. Сприяє організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту з високою якістю ремонтних робіт.

2.4. Аналізує результати роботи виробництва, організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність майстерні.

2.5. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості ремонту.

2.6. Забезпечує впровадження заходів з організації праці, використання передового вітчизняного і світового досвіду організації виробництва і експлуатації устаткування, розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.7. Координує роботу майстрів дільниць.

2.8. Здійснює добір кадрів, їх розстановку та доцільне використання.

2.9. Бере участь у тарифікації робіт і робітників.

2.10. Забезпечує контроль виробничого процесу, раціонального використання устаткування, енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей.

2.11. Забезпечує проведення виробничих інструктажів, додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни.

2.12. Подає пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник майстерні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник майстерні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник майстерні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник майстерні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник майстерні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник майстерні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник майстерні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник майстерні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник майстерні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник майстерні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник майстерні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник майстерні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник майстерні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник майстерні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник майстерні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник майстерні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.