Інструкція для посади "Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа", "Лікувальна справа" або "Лабораторна діагностика". Спеціалізація за фахом "Санітарно-гігієнічні дослідження". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію роботи санітарно-гігієнічної лабораторії;
      - права, обов'язки та відповідальність лаборанта санітарно-гігієнічної лабораторії;
      - основи загальномедичних і клінічних дисциплін, які необхідні для вирішення професійних завдань;
      - методики забору матеріалу правила його зберігання і доставки в лабораторію;
      - принципи приготування реактивів, фарб, поживних середовищ;
      - правила дезінфекції, стерилізації, асептики та антисептики;
      - нормативні показники лабораторних досліджень і можливі їх зміни при патологічних станах;
      - методи бактеріологічної діагностики основних інфекційних захворювань;
      - принципи санітарно-мікробіологічних досліджень;
      - методи гігієнічних досліджень об'єктів зовнішнього середовища;
      - методи наукових експериментальних досліджень;
      - правила експлуатації лабораторної техніки та охорони праці в лабораторії;
      - принципи надання першої та невідкладної медичної допомоги;
      - основні лікарські засоби, дозування і методи їх введення в організм при невідкладних станах;
      - принципи протиепідемічного режиму в лабораторії;
      - правила оформлення медичної документації.

1.4. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію роботи санітарно-гігієнічної лабораторії.

2.2. Володіє основними методиками проведення обстежень, вимірів.

2.3. Проводить санітарно-гігієнічні дослідження об'єктів навколишнього середовища.

2.4. Відбирає досліджуваний матеріал, транспортує в лабораторію, зберігає його та проводить дезінфекцію відпрацьованого.

2.5. Готує основні стандартні розчини, реагенти та реактиви, посуд, поживні середовища.

2.6. Володіє методикою роботи з лабораторним обладнання та апаратурою.

2.7. Дотримується правил охорони праці.

2.8. Забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії.

2.9. Надає першу медичну допомогу при невідкладних станах.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Веде медичну документацію.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.