* *
Інструкція для посади "Лікар-вірусолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-вірусолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична і справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Мікробіологія і вірусологія" з наступною спеціалізацією з "Вірусології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію санітарно-епідеміологічної служби;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-вірусолога;
      - сучасну класифікацію вірусів, їх природу, походження, структуру та основні властивості;
      - лабораторну діагностику, основи специфічної профілактики та протиепідемічних і лікувальних заходів при вірусних інфекціях;
      - основи стандартизації та метрології;
      - основні питання епідеміології та профілактики вірусних інфекцій, питання патогенезу та противірусного імунітету;
      - характеристику та культивування різних груп вірусів;
      - правила роботи з інфікованим матеріалом, питання безпеки під час роботи з вірусами, заходи з ліквідації аварійної ситуації;
      - питання санітарної вірусології;
      - методи контролю за станом навколишнього середовища і здоров'ям людини;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-вірусолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-вірусолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-вірусолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-вірусолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що означають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію санітарно-епідеміологічної служби.

2.2. Проводить лабораторні дослідження з метою діагностики вірусних інфекцій та нагляду за циркуляцією вірусів серед населення і в об'єктах довкілля.

2.3. Бере участь в прогнозуванні захворюваності та етіологічній розшифровці спалахів та сезонних підйомів захворювань вірусної та неясної етіології та проведенні протиепідемічних та профілактичних заходів.

2.4. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.5. Робить розрахунки необхідної кількості поживних середовищ, курячих ембріонів, лабораторних тварин, діагностичних препаратів та інших матеріалів для проведення вірусологічних та серологічних досліджень.

2.6. Веде лікарську документацію.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу, контролює дотримання правил безпеки і режиму.

2.8. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-вірусолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-вірусолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-вірусолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-вірусолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-вірусолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-вірусолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-вірусолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-вірусолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-вірусолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-вірусолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-вірусолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-вірусолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-вірусолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-вірусолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-вірусолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-вірусолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.