* *
Інструкція для посади "Лікар-лаборант-імунолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-лаборант-імунолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторна діагностика" з наступною спеціалізацією з "Лабораторної імунології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію лабораторної справи;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-лаборанта-імунолога;
      - показники, що характеризують частоту і особливості первинних та вторинних імунодефіцитів у різних генно-географічних зонах України;
      - основи загальної та клінічної імунології, імунофармакології;
      - антигени, їх властивості, різновиди;
      - антитіла, класи та субкласи, їх значення в імунних процесах;
      - основні поняття про структуру та функції імунної системи, клітинних та гуморальних факторів;
      - вікові особливості функціонування імунної системи;
      - основи імунобіотехнології, імуногенетики, імуногематології, імуноонкології, трансплантаційної імунології;
      - імунопатогенез найбільш поширених захворювань людини;
      - методи імунодіагностики, зокрема СНІДу, вагітності, онкозахворювань;
      - імунологічні тести для індивідуального підбору імунотропних препаратів;
      - вплив несприятливих екологічних факторів на імунну систему;
      - сучасні імуномодулюючі методи;
      - спеціальні імунологічні методи лабораторних досліджень;
      - маніпуляції, апаратуру - люмінесцентний мікроскоп, лічильник, спектрофотометр, імуноферментний аналізатор, клітинний сортер;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-лаборант-імунолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-лаборант-імунолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-лаборант-імунолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-лаборант-імунолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію лабораторної справи.

2.2. Забезпечує кваліфіковане проведення лабораторних імунологічних (досліджень в лікувально-профілактичних закладах.

2.3. Відбирає матеріал для дослідження, визначає умови та засоби його транспортування і зберігання.

2.4. Застосовує сучасні методи дослідження, культивування клітинних ліній, імунізації лабораторних тварин для отримання необхідних антисироваток, проводить гуморальні та клітинні реакції імунітету (постановку досліду).

2.5. Забезпечує знешкодження інфекційного матеріалу.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу; контролює виконання правил безпеки (у разі необхідності - протиепідемічного режиму) працівниками лабораторії.

2.9. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-лаборант-імунолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-лаборант-імунолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-лаборант-імунолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-лаборант-імунолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-лаборант-імунолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-лаборант-імунолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-лаборант-імунолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-лаборант-імунолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-лаборант-імунолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-лаборант-імунолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.