* *
Інструкція для посади "Лікар-паразитолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-паразитолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Епідеміологія" з наступною спеціалізацією з "Паразитології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - організацію санітарно-епідеміологічної служби;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-паразитолога;
      - взаємозв'язок в роботі санітарно-епідеміологічних установ з іншими закладами і відомствами при проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів;
      - основи загальної епідеміології, паразитології;
      - основи медичної ентомології, принципи і методи боротьби з переносниками хвороб;
      - сучасні методи санітарно-паразитологічних досліджень;
      - організацію контролю за закладами, підприємствами щодо профілактики та боротьби з паразитарними хворобами;
      - основи запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
      - заходи з охорони навколишнього середовища від забруднення збудниками паразитарних хвороб;
      - методи дезінвазії об'єктів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - форми і методи санітарної освіти;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-паразитолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-паразитолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-паразитолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-паразитолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію санітарно-епідеміологічної служби.

2.2. Бере участь в здійсненні заходів щодо запобігання, поширення і ліквідації паразитарних хвороб.

2.3. Виявляє осередки паразитарних хвороб, проводить їх епідеміологічне обстеження, організовує роботу по їх оздоровленню.

2.4. Здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням санітарно-гігієнічного, протиепідемічного режиму і виконанням заходів з профілактики паразитарних хвороб в медичних закладах, дитячих установах, на промислових підприємствах, очисних спорудах, підприємствах торгівлі, в оздоровчих та учбових закладах на обслуговуваній території.

2.5. Бере участь в розгляді проектів будівництва об'єктів і оцінки ділянки забудови, виборі та влаштуванні систем водопостачання, гідроспоруд, каналізації та очистки.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз показників якості проведених заходів з профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь в поширенні гігієнічних знань та навиків серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-паразитолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-паразитолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-паразитолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-паразитолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-паразитолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-паразитолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-паразитолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-паразитолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-паразитолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-паразитолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-паразитолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-паразитолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-паразитолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-паразитолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-паразитолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-паразитолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.