* *
Інструкція для посади "Лікар з гігієни дітей та підлітків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар з гігієни дітей та підлітків" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медиком профілактична справа". Спеціалізація за фахом "Гігієна дітей і підлітків" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію санітарно-епідеміологічної служби;
      - санітарне законодавство;
      - міжнародні акти щодо прав дитини;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря з гігієни дітей та підлітків;
      - гігієнічні, фізіологічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження;
      - критерії оцінки та показники стану здоров'я дітей;
      - нормування хімічних, фізичних, біологічних факторів оточуючого середовища, різних видів діяльності та оптимально припустимих навантажень;
      - методи контролю за станом об'єктів нагляду та здоров'ям дітей;
      - основи медичної статистики, гігієну дітей та підлітків;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар з гігієни дітей та підлітків призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар з гігієни дітей та підлітків підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар з гігієни дітей та підлітків керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар з гігієни дітей та підлітків під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію санітарно-епідеміологічної служби; санітарним законодавством; міжнародними актами щодо прав дитини.

2.2. Аналізує санітарно-епідеміологічну ситуацію в дитячих та підліткових закладах, а також показники стану здоров'я дітей, виявляє пріоритетні факторії несприятливої дії на здоров'я дітей.

2.3. Проводить комплексне санітарно-гігієнічне обстеження дитячих та підліткових закладів, дає гігієнічну оцінку організації учбово-виховного процесу, учбових матеріалів та предметів дитячого користування.

2.4. Здійснює запобіжний та поточний державний санітарний нагляд за дитячими та підлітковими закладами.

2.5. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.6. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар з гігієни дітей та підлітків має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар з гігієни дітей та підлітків несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.