Інструкція для посади "Головний інспектор атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інспектор атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій;
      - проектно-конструкторську документацію заводів - виробників технологічного устаткування, яке встановлено на атомній електростанції;
      - експлуатаційні характеристики й правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування;
      - схеми та принцип роботи релейних захистів, блокувань і контрольно-вимірювальних приладів технологічних захистів устаткування атомної електростанції;
      - основні схеми силового живлення устаткування і живлення систем управління;
      - основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації експлуатації, ремонту і налагодження устаткування атомної електростанції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми з охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - технічні вимоги й конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку;
      - правила радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних електростанцій;
      - правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж;
      - план дій персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

1.4. Головний інспектор атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інспектор атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інспектор атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інспектор атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує відомчий нагляд на атомній електростанції з метою забезпечення гарантій її відповідності до вимог чинного ядерного законодавства, нормативів, циркулярів, умов дозволів (ліцензій) та іншої документації в галузі технічної експлуатації, ядерної, технічної, пожежної безпеки.

2.2. Забезпечує нагляд за експлуатацією виробничих будівель і споруд, метрологічним забезпеченням атомної електростанції.

2.3. Організовує та забезпечує контроль ведення технологічних режимів експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування атомної електростанції відповідно до вимог нормативної і виробничої документації, а також контроль проведення до-, післяремонтних та регламентованих випробувань, пусконалагоджувальних робіт під час введення систем і устаткування до експлуатації.

2.4. Здійснює нагляд за виконанням організаційних заходів, спрямованих на підвищення ядерної, технічної і пожежної безпеки; за технічною експлуатацією.

2.5. Видає розпорядження щодо усунення виявлених порушень, здійснює контроль за їх виконанням.

2.6. Здійснює перевірку документації, робочих місць, оснащення тощо, що пред'являються виконавцями робіт для отримання приватних дозволів на право проведення робіт на системах, важливих для безпеки.

2.7. Організовує нагляд за виконанням робіт і наданням послуг підрозділами атомної електростанції, сторонніми організаціями в частині дотримання умов дозволів (ліцензій), отриманих в органах державного нагляду, і приватних дозволів на право проведення робіт на системах, важливих для безпеки.

2.8. Аналізує причини порушень, виявлених у процесі експлуатації, технічного обслуговування, ремонту й пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні та системах атомної електростанції.

2.9. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на забезпечення безпечного та ефективного ведення режимів експлуатації устаткування.

2.10. Організовує і забезпечує взаємодію атомної електростанції з органами державного нагляду.

2.11. Розробляє програми інспекційної діяльності на атомній електростанції, виявляє та запобігає порушенням вимог нормативної і виробничої документації.

2.12. Розробляє документи (програми) з нагляду за виконанням і дотриманням вимог норм і правил, чинних в атомній енергетиці.

2.13. Бере участь у розробленні та контролі за виконанням планів, програм навчання і підготовки персоналу щодо проведення протиаварійного й протипожежного тренування.

2.14. Бере участь у розробленні і реалізації заходів, спрямованих на приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інспектор атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інспектор атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інспектор атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інспектор атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інспектор атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інспектор атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інспектор атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інспектор атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інспектор атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інспектор атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.