Інструкція для посади "Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста ринку електричної енергії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні, нормативні та інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства фінансів і Національного банку України;
      - рішення Уряду і органів вищого рівня управління з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України;
      - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, Правила Оптового ринку електричної енергії України та інші додатки до договору;
      - типові ліцензії на виробництво, передавання електроенергії і електропостачання, інші документи, що визначають роботу ринку електричної енергії;
      - технологію механізованої обробки інформації і проведення обчислювальних робіт;
      - керівні та нормативні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки для оброблення інформації;
      - Правила Оптового ринку електричної енергії України та інструкцію щодо використання коштів ринку електричної енергії.

1.4. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає щомісяця оборотний баланс за бухгалтерськими рахунками ринку електричної енергії по зовнішніх операціях.

2.2. Передає оборотний баланс головного бухгалтера для включення в загальний баланс Національної енергетичної компанії НЕК "Укренерго".

2.3. Одержує рахунки-фактури дебіторів і кредиторів ринку електричної енергії, контролює їх повноту й правильність обчислень.

2.4. Виписує на підставі рахунків-фактур дебіторів платіжні вимоги і передає їх банкіру для перерахування коштів з транзитних субрахунків постачальників.

2.5. Одержує від банкіра виписки з транзитних субрахунків дебіторів, виконує арифметичну перевірку їх і контролює дотримання платіжних вимог.

2.6. Одержує інформацію від розпорядника системи розрахунків товарної продукції і контролює її повноту, відповідність вимогам прийнятого внутрішнього стандарту і правильність арифметичних обчислень.

2.7. Одержує інформацію про оплату дебітором товарної продукції сертифікатом субсидій і розподіляє суми субсидій між кредиторами.

2.8. Визначає суми відсотків за перший день заборгованості дебіторів з відображенням їх в обліку за рахунком 42 "Націнка" і передає інформацію всім учасникам оптового ринку для підготовки звіту про залишки на рахунку.

2.9. Веде контроль перекриттям цих сум націнкою, встановленою розпорядником системи розрахунків.

2.10. Одержує інформацію про оплату товарної продукції переказним дорученням, про нарахування процентної ставки (пені) за простроченими платежами.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Виписує дебіторам ринку електричної енергії рахунки-фактури на базі даних товарної продукції і оплати переказними дорученнями та сертифікатами субсидій і видає дебіторам звіти про залишки на рахунках розпорядника коштів оптового ринку (з урахуванням процентної ставки) на день повідомлення про платіж.

5.2. Виписує кредиторам ринку електричної енергії рахунки-фактури на базі даних товарної продукції і оплати переказними дорученнями та сертифікатами субсидій і видає кредиторам електроенергії звіти про залишки на рахунках розпорядника коштів оптового ринку (з урахуванням процентної ставки).

5.3. Відправляє рахунки-фактури.

5.4. Передає рахунки-фактури дебіторів для виставлення платіжних доручень.

5.5. Веде щоденний облік стану розрахунків і заборгованості по кожному дебітору та кредитору на підставі даних рахунків-фактур, переказних доручень, сертифікатів субсидій і платіжних банківських документів.

5.6. Складає і передає кожному учаснику оптового ринку щоденні звіти по розрахунках за відпущену і отриману електроенергію.

5.7. Щодня складає реєстр неплатежів в розрізі дебіторів для фінансового аналізу.

5.8. Складає акти звіряння з дебіторами і кредиторами на 1 число кожного місяця.

5.9. Передає дані для ведення бухгалтерських реєстрів.

5.10. Контролює стан старих боргів дебіторів і кредиторів.

5.11. Переводить борги дебіторів через 3 місяці в категорію "Безнадійні борги", повідомляє про ці суми розпоряднику системи розрахунків для включення їх в надбавку до оптової ціни.

5.12. Передає інформацію для ведення записів в бухгалтерських проводках.