* *
Інструкція для посади "Начальник групи обліково-контрольної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи обліково-контрольної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановні й нормативні матеріали організацій і підприємств вищого рівня щодо обліку показників фінансово-господарської діяльності;
      - основи технології гірничого виробництва;
      - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - бухгалтерський облік;
      - порядок фінансування і кредитування промислових підприємств;
      - організацію оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку і звітності;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - організацію господарського розрахунку;
      - засоби механізації облікових та обчислювальних робіт;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник групи обліково-контрольної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи обліково-контрольної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи обліково-контрольної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи обліково-контрольної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасний облік основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та достовірне документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку усіх виконуваних операцій; дотримання касової та розрахункової дисципліни; витрати отриманих коштів за призначенням; нарахування і виплату заробітної плати працівникам в терміни, встановлені колективним договором; збереженість та найефективніше використання коштів; раціональну організацію бухгалтерського обліку; впровадження нових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого використання обчислювальної техніки; збереженість бухгалтерських документів і бухгалтерського архіву.

2.2. Організовує: впровадження внутрішньогосподарських розрахунків; інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, коштів та інших статей балансів; стягнення дебіторської заборгованості та своєчасне подання претензій постачальникам і споживачам.

2.3. Розробляє графіки подання до обліково-контрольної групи первинної документації з господарських операцій.

2.4. Бере участь: у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат та непродуктивних витрат; у розробленні раціональної планової та облікової документації.

2.5. Проводить заходи щодо запобігання недостач, розкрадань матеріальних цінностей.

2.6. Контролює: витрати коштів і матеріальних цінностей; оформлення документів з приймання і відпускання готової продукції та інших видів товарно-матеріальних цінностей; витрачання фонду оплати праці та дотримання штатної дисципліни; дотримання кошторису адміністративно-господарських та інших витрат; правильність застосування чинної інструкції з табельного обліку.

2.7. Надає допомогу громадським організаціям у використанні облікових даних для виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських ресурсів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи обліково-контрольної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи обліково-контрольної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи обліково-контрольної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи обліково-контрольної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи обліково-контрольної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи обліково-контрольної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи обліково-контрольної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи обліково-контрольної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи обліково-контрольної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи обліково-контрольної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.