* *
Інструкція для посади "Начальник цеху залізничного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху залізничного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;
      - схему транспортних комунікацій розрізу;
      - технологію та організацію проведення транспортних робіт;
      - обладнання цеху та правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонту;
      - технічні вимоги до якості вугілля, що видобувається;
      - норми та розцінки на виконувані роботи;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник цеху залізничного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху залізничного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху залізничного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху залізничного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує безперебійне транспортування вугілля, порід розкриву та господарських вантажів на розрізі з дотриманням правил безпеки і технічної експлуатації.

2.2. Організовує: постійне підвищення продуктивності праці та зниження собівартості транспортування вантажів на основі впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, покращання використання діючого обладнання, реконструкції та вдосконалення колійного і ремонтного господарства; справний стан колійних шляхів, електровозів, вагонів, конвеєрів, контактної мережі, засобів освітлення, світлових табло і покажчиків; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни в цеху.

2.3. Створює безпечні та нормальні санітарно-гігієнічні умови праці в цеху.

2.4. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи цеху; у розгляді причин аварій, нещасних випадків на транспорті, розробляє заходи щодо їх запобігання; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників.

2.5. Забезпечує своєчасне розроблення виробничих завдань бригадам і окремим робітникам, здійснює керівництво та контроль за їх виконанням; керує розробленням оперативних планів роботи цеху, графіків ремонту транспортного обладнання, колієпідіймальних машин і механізмів, приладів та інших технічних засобів, закріплених за підрозділом.

2.6. Забезпечує підготовку і виконання планів удосконалення транспорту розрізу, проведення випробувань нових машин і механізмів, пристроїв системи центрального блокування (СЦБ) і зв'язку, засобів автоматизації; підготовку транспортного господарства розрізу до роботи в зимових умовах та під час посиленого припливу води; складання норм матеріальних і трудових витрат на транспортні та ремонтно-колійні роботи.

2.7. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.8. Забезпечує роботу громадських інспекторів з охорони праці та виконання прийнятих пропозицій щодо усунення порушень правил безпеки.

2.9. Організовує правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання і контролює використання обладнання, машин і механізмів, закріплених за цехом.

2.10. Своєчасно складає і доводить до відома бригадирів і робітників календарні графіки виходів на місяць, розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.11. Контролює: знання робітниками цеху правил безпеки та технічної експлуатації транспортного обладнання; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.12. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.13. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху залізничного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху залізничного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху залізничного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху залізничного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху залізничного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху залізничного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху залізничного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху залізничного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху залізничного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху залізничного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.