* *
Інструкція для посади "Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вилучення побічних продуктів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва на дільниці вилучення побічних продуктів;
      - правила регулювання технологічного процесу;
      - кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних пристроїв;
      - технологічні властивості всіх продуктів, напівпродуктів та хімікатів, які застосовуються і отримуються в цеху;
      - методику проведення аналізів;
      - фізико-хімічні основи;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде всі стадії технологічного процесу виділення з технологічного циклу чистих корисних продуктів.

2.2. Провадить фільтрацію суспензії з наступною дистиляцією фільтрату безперервним розділенням під вакуумом з виділенням суміші дикарбонових кислот, дистиляцію фільтрату безперервним розділенням під тиском з виділенням головної фракції - метанолу і кубового продукту, суміші складу сирого диметилтерефталату, ізомеру диметилтерефталату, суміші сирого диметилтерефталату, паротолуїлового ефіру органічної кислоти, метилового ефіру органічної кислоти, метилового ефіру бензольної кислоти та продуктів термічного розкладання.

2.3. Провадить перекристалізацію кубового продукту з виділенням диметилтерефталату.

2.4. Контролює та регулює виділення чистих продуктів (суміші дикарбонових кислот, метанолу, жовтого масла та інших компонентів), чистоту головних фракцій, склад корисних продуктів та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.5. Обслуговує дистиляційні установки, кристалізатор, вакуумний барабанний фільтр, барабанний фільтрпрес, збірники, ємкості з мішалкою; муфельну піч, вакуум-насоси, насоси, випарники та інше устаткування.

2.6. Веде записи у виробничому журналі.

2.7. Виконує простий ремонт устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник вилучення побічних продуктів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.