Інструкція для посади "Методист першої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист першої категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи на посаді методиста не менше трьох років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології;
      - педагогіку, педагогічну психологію;
      - теорію та методи управління освітніми системами;
      - планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи;
      - організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень;
      - правила внутрішнього розпорядку Інституту;
      - положення про відповідний структурний підрозділ;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Методист першої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист першої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист першої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист першої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує методичну роботу вищого навчального закладу, фільмотек, методичних, навчально-методичних кабінетів (центрів) Інституту.

2.2. Готує до видання дидактичні та навчально-методичні матеріали для використання у навчально-виховному процесі.

2.3. Зберігає та веде облік матеріальних цінностей, закріплених за навчально-методичною групою.

2.4. Аналізує стан навчально-методичної (навчально-тренувальної) та виховної роботи в Інституті та розроблює пропозиції щодо підвищення її ефективності.

2.5. Бере участь у комплектуванні навчальних груп, кружків і об’єднань установ додаткової освіти.

2.6. Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту, форм, методів і засобів навчання.

2.7. Бере участь у розробці методичних та інформаційних матеріалів, діагностиці, прогнозуванні та плануванні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і фахівців вищого навчального закладу.

2.8. Складає навчальні, навчально-тематичні плани та програми за дисциплінами та навчальними курсами.

2.9. Організовує розробку, рецензування та підготовку до затвердження навчально-методичної документації, посібників (навчальних дисциплін, типових переліків устаткування, дидактичних матеріалів тощо).

2.10. Переймає у військових та цивільних вищих навчальних закладах передовий досвід навчання та виховання курсантів (слухачів), поширює його в підрозділах вищого навчального закладу.

2.11. Вживає заходів щодо поширення найбільш результативного досвіду керівників і фахівців Інституту.

2.12. Координує роботу методичних об’єднань педагогічних працівників.

2.13. Бере участь у розробці необхідної документації з проведення конкурсів, виставок, олімпіад, зльотів, змагань тощо.

2.14. Надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам вищого навчального закладу за відповідними напрямами діяльності.

2.15. Бере участь в організації підвищення кваліфікації та перепідготовки особового складу за відповідними напрямами.

2.16. Організовує роботу з науково-методичного забезпечення навчальної програми.

2.17. Надає допомогу авторам у підготовці до видання відповідних посібників.

2.18. Інформує навчально-методичні кабінети та керівництво Інституту щодо підручників, які видаються, навчальних посібників, відеоматеріалів, аудіовізуальних та інших засобів навчання та аналізує потребу в них.

2.19. Організовує обслуговування абонентів фільмотеки та вивчення змісту посібників.

2.20. Перевіряє роботу методичних секцій спеціальних кафедр з організації навчально-методичної та наукової роботи.

2.21. Готує матеріали до звіту про роботу Інституту за навчальний рік щодо аналізу навчально-методичної та наукової роботи спеціальних кафедр.

2.22. Додержується вимог законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку, встановлених в Інституті.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист першої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист першої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист першої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист першої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист першої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист першої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист першої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист першої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист першої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист першої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист першої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист першої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист першої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист першої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист першої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист першої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків в діяльності Інституту: отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.