* *
Інструкція для посади "Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Акушерська справа" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню;
      - права, обов'язки та відповідальність акушерки;
      - нормальну і патологічну анатомію та фізіологію органів дітонародження жінки;
      - анатомо-фізіологічні та психологічні особливості вагітної та породіллі;
      - основи неонатології;
      - сучасні методи обстеження і лікування різних патологій вагітності, пологів і післяпологового періоду;
      - методи зовнішнього обстеження вагітної, визначення строків пологів і допологової відпустки;
      - підготовку породіллі до пологів;
      - правила ведення нормальних пологів та пологів при різних аномаліях таза і передлежаннях плода;
      - правила асептики та антисептики;
      - проведення вторинної обробки пуповини, антропометрію новонародженого;
      - прийоми асистування при малих акушерських і гінекологічних операціях;
      - профілактику кровотечі;
      - симптоми токсикозу вагітних та його профілактику;
      - симптоматику і діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів;
      - тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні інфекції;
      - фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
      - методики стерилізації інструментарію і перев'язувальних засобів;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
      - маніпуляції у відповідності з профілем роботи;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.

2.2. Надає долікарську допомогу вагітним та гінекологічним хворим, в тому числі швидку та невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи обстеження вагітних.

2.4. Проводить онкологічний профогляд.

2.5. Проводить диспансеризацію та патронаж вагітних та породіль.

2.6. Асистує при малих акушерських та гінекологічних операціях.

2.7. Забезпечує наступність у наданні медичної допомоги між жіночою консультацією та стаціонаром.

2.8. Проводить забір, зберігання матеріалів для лабораторних досліджень.

2.9. Бере участь у моніторингу здоров'я населення, сприяє поширенню медичних знань з питань особистої гігієни, контрацепції, індивідуального обстеження молочної залози та впровадження здорового способу життя.

2.10. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Веде медичну документацію.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.