Інструкція для посади "Начальник режимно-секретного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник режимно-секретного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Спеціальна фахова підготовка у сфері охорони державної таємниці. Стаж роботи у сфері охорони державної таємниці не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах економічної діяльності не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, законодавство України та нормативно-правові акти Держспецзв’язку про державну таємницю, Дисциплінарний статут, міждержавні угоди та нормативні акти з питань охорони державної таємниці;
      - принципи роботи засобів комп’ютерної техніки та відповідне програмне забезпечення (у тому числі криптографічне);
      - класифікацію видів загроз щодо витоку та несанкціонованого доступу до секретної інформації та захисту інформації з обмеженим доступом;
      - порядок роботи з матеріальними носіями секретної інформації, їх приймання, відсилання, попередній та інвентарний облік, копіювання, знищення, порядок проведення експертизи, передавання на архівне зберігання;
      - вимоги щодо застосування розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю;
      - нормативні акти з питань розробки та оформлення секретної дослідно-конструкторської та експлуатаційно-технічної документації;
      - порядок та методику проведення службового розслідування за фактами порушення законодавства про державну таємницю, виховної та профілактичної роботи;
      - вимоги законодавства України, інших нормативно-правових актів та положень з питань охорони, пропускного та внутрішньо-об’єктового режимів;
      - порядок організації та проведення аналітичної роботи з питань вивчення та ліквідації каналів витоку секретної інформації, стану виробничої, науково-дослідної, дослідно-конструкторської та іншої діяльності. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник режимно-секретного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник режимно-секретного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник режимно-секретного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник режимно-секретного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору) щодо організації режиму секретності та контролю за його дотриманням в органі Держспецзв’язку.

2.2. Організовує роботу відділу (сектору) згідно з перспективними та поточними планами, контролює їх виконання та своєчасність подання встановленої звітності.

2.3. Забезпечує розробку та впровадження заходів щодо забезпечення режиму секретності, виявлення та усунення причин і умов витоку секретної інформації під час проведення робіт з матеріальними носіями секретної інформації, їх зберігання та знищення, контролює виконання цих заходів.

2.4. Аналізує та узагальнює інформацію з питань забезпечення режиму секретності.

2.5. Забезпечує формування номенклатури посад особового складу, які потребують оформлення допуску до державної таємниці та оформлення документів на допуск особового складу відповідного органу Держспецзв’язку до цієї інформації.

2.6. Організовує впровадження заходів щодо запобігання необґрунтованому допуску та доступу осіб до секретної інформації.

2.7. Організовує в окремих випадках підготовку документів для отримання або переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2.8. Розроблює та подає керівництву на затвердження інструкції, положення та інші організаційно-методичні документи, що регламентують діяльність, пов’язану із забезпеченням режиму секретності в органі Держспецзв’язку.

2.9. Розподіляє завдання та обов’язки між особовим складом відділу (сектору) та контролює їх виконання.

2.10. Забезпечує необхідні умови для роботи особового складу відділу (сектору) та виконавців секретних робіт в органі Держспецзв’язку.

2.11. Проводить інструктаж осіб, допущених до роботи з матеріальними носіями секретної інформації, та вживає запобіжно-профілактичних заходів щодо захисту секретної інформації.

2.12. Організовує перевірки та приймання заліків в особового складу органу Держспецзв’язку щодо знання вимог із захисту секретної інформації.

2.13. Готує та погоджує з керівництвом органу Держспецзв’язку проекти наказів щодо призначення особового складу на посади, внесені до окремої номенклатури посад, обіймання яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2.14. Погоджує режимно-секретні заходи органу Держспецзв’язку та заходи, передбачені тактико-технічними завданнями на виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

2.15. Порушує питання призначення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати матеріальних носіїв такої інформації та інших порушень режиму секретності.

2.16. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу відділу (сектору), організовує добір, розстановку та формування резерву особового складу відділу (сектору).

2.17. Подає керівництву на розгляд пропозиції з питань удосконалення діяльності відділу (сектору), призначення, переміщення та звільнення з посад особового складу, його заохочення або накладення стягнень.

2.18. Організовує роботу із секретного діловодства в органі Держспецзв’язку.

2.19. Забезпечує контроль стану режиму секретності та проведення організаційних заходів щодо охорони, забезпечення пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму в органі Держспецзв’язку.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник режимно-секретного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник режимно-секретного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник режимно-секретного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник режимно-секретного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник режимно-секретного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник режимно-секретного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник режимно-секретного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник режимно-секретного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник режимно-секретного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник режимно-секретного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв’язку, органах державної влади, органах місцевого самоврядування з питань охорони державної таємниці; вести у межах своїх повноважень та встановленого регламенту ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; у встановленому порядку отримувати статистичні та оперативні дані, необхідні для виконання службових обов’язків; проводити перевірку режиму секретності в органі Держспецзв’язку; вносити пропозиції керівництву з питань щодо вдосконалення роботи відділу (сектору).