Інструкція для посади "Майстер основної виробничої дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер основної виробничої дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва підприємства щодо діяльності основного виробництва;
      - технологічний режим виробництва й вимоги до продукції, що випускається;
      - використовуване обладнання й правила його технічної експлуатації;
      - план ліквідації аварій;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер основної виробничої дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер основної виробничої дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер основної виробничої дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер основної виробничої дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує робітниками зміни з переробки рядового вугілля та випуску продуктів збагачення.

2.2. Забезпечує: видавання нарядів на виконання робіт згідно з отриманими завданнями; раціонально розставляє штат по робочих місцях з урахуванням кваліфікаційної підготовки та особистих якостей виконавців; здавання й приймання зміни відповідно до технічних умов і правил внутрішнього трудового розпорядку; дотримання всіма робітниками зміни установленого технологічного режиму збагачення вугілля, правил експлуатації обладнання й вимог до його утримання; бережливе ставлення до обладнання, інвентарю, інструментів, будівель та споруд; підтримання чистоти на виробничих майданчиках та робочих місцях; своєчасне вживання заходів щодо усунення причин, які викликають збільшення безповоротних втрат, підвищення зольності концентрату тощо, а також запобігання випуску некондиційної продукції; зупинку робіт у випадку загрози життю та здоров'ю працюючих або нанесення значних матеріальних збитків, а якщо необхідно - виведення робітників у безпечні місця з терміновим звітом начальнику зміни чи іншій відповідальний особі; під керівництвом начальника зміни вивчення персоналом плану запобігання й ліквідації аварій у частині обслуговуваних робочих місць; детальний інструктаж робітників з освоєння нової техніки й технології, а також при переведенні на інше робоче місце.

2.3. Контролює: виконання робітниками змінних завдань з обсягу та якості продукції, що випускається, дотримання норм матеріальних та трудових витрат; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.4. Вносить пропозиції щодо заохочення робітників, що відзначилися, встановлення доплат за суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт; про присвоєння робітникам кваліфікаційних розрядів; щодо накладання дисциплінарних стягнень за порушення трудової та виробничої дисципліни; кадрових переміщень.

2.5. Веде встановлену первинну звітну документацію та щоденний табельний облік виходу робітників.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер основної виробничої дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер основної виробничої дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер основної виробничої дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер основної виробничої дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер основної виробничої дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер основної виробничої дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер основної виробничої дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер основної виробничої дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер основної виробничої дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер основної виробничої дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.