* *
Інструкція для посади "Провідний геолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний геолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією геолога (розрізу шахти) I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються геологічної служби;
      - технологію проведення геологорозвідувальних робіт та вимоги до якості їх проведення;
      - порядок розрахунку запасів корисних копалин, подання і затвердження геологічних звітів;
      - вимоги до якості вугілля, що видобувається;
      - види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації;
      - порядок підрахунку запасів корисних копалин;
      - правила ведення, обліку і зберігання геологічної документації та матеріалів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення геологорозвідувальних робіт;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства та законодавства з охорони природи, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний геолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний геолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний геолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний геолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід.

2.2. Проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища.

2.3. Здійснює: геологічний нагляд за напрямком гірничоексплуатаційних і розвідувальних робіт, повнотою і якістю відпрацювання родовищ у межах дільниці, впровадженням заходів захисту гірничих виробок від впливів підземних і паводкових вод; прогноз гірничо-геологічних умов відпрацювання пластів вугілля; геологічний нагляд за розробленням і впровадженням комплексу заходів з безпечного проведення гірничих робіт на пластах, які небезпечні через раптові викиди вугілля, породи, газу; контроль під час проведення прострільних та інших геофізичних досліджень у свердловинах, за проведенням робіт щодо осушення шахт і розрізів, ліквідаційним тампонуванням свердловин, виконанням геологічних робіт на шахтових полях.

2.4. Бере участь: у розробленні планів розвитку гірничих робіт в експлуатаційній розвідці; у розробленні й виконанні заходів щодо охорони земної поверхні та розташованих на ній будівель, споруд, водоймищ, і насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; у розрахунках втрат, балансових і виробничих запасів вугілля; у розробленні та впровадженні заходів, з удосконалення методів проведення геологічних робіт, впровадження нової техніки і технології; у роботі комісій з розслідування аварій, пов'язаних з проривами води та підтоплення гірничих виробок.

2.5. Веде: облік руху розвіданих і готових до виймання запасів корисних копалин, видобування на дільниці та експлуатаційних втрат; основну та обмінну гірничографічну документацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний геолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний геолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний геолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний геолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний геолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний геолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний геолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний геолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний геолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний геолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний геолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний геолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний геолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний геолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний геолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний геолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.