* *
Інструкція для посади "Апаратник розкладання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник розкладання 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розкладання 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, і суть процесу розкладання;
      - будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - методику розрахунку;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник розкладання 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник розкладання 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник розкладання 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник розкладання 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес розкладання хімічних речовин різними методами: реагентами (кислотами, спиртами, водою), термічним методом, під дією світла, шляхом автолізу, а також розкладання металоорганічних сполук, хлоридів металів або сульфомаси у водному середовищі або в розчинниках за наявністю каталізатора або без нього.

2.2. Приймає та готує сировину, напівфабрикати, подає в реакційні апарати на розкладання; точно дозує реагенти відповідно до технологічного реґламенту, вивантажує продукт або передає на наступні технологічні стадії виробництва.

2.3. Веде супровідні процеси: промивання, фільтрації, відгонки, нейтралізації, абсорбції, змішування, віддування, центрифугування, екстрагування, розділення та ін.

2.4. Стежить за ходом технологічного процесу та регулює параметри режиму: температуру, тиск, вакуум, концентрацію, швидкість подавання та співвідношення реагентів, pH за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів або візуально визначає готовність напівфабрикату або продукту.

2.5. Провадить аналізи.

2.6. Розраховує кількість потреби сировини та напівфабрикатів.

2.7. Обслуговує камери, печі, реактори, генератори, екстрактори, центрифуги, абсорбційні та віддувальні колони, перегінні апарати, скрубери, теплообмінники, змішувачі, відстійники, фільтри, системи уловлювання абгазів, випарні апарати та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації.

2.8. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій.

2.9. Приймає устаткування з ремонту.

2.10. Веде облік сировини, матеріалів та напівфабрикатів.

2.11. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник розкладання 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник розкладання 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник розкладання 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник розкладання 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник розкладання 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник розкладання 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник розкладання 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник розкладання 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник розкладання 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник розкладання 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.