* *
Інструкція для посади "Апаратник електролізу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник електролізу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника електролізу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему електролізного відділення і основи електротехніки;
      - будову і конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості розчинів електролітів і отриманих продуктів, сировини, яка застосовується, та її властивості;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник електролізу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник електролізу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник електролізу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник електролізу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес електролізу на електролізерах зі струмовим навантаженням понад 20000 ампер.

2.2. Контролює та регулює параметри процесу: напругу електричного струму, температуру і рівень в електролізерох, склад розчинів електролітів, вихід і якість продуктів розкладання.

2.3. Регулює подавання охолоджуючої води в катодні та анодні холодильники, готує електролізери до шунтовання, промиває, заміняє, вимикає та вмикає серії.

2.4. Стежить за роботою і станом всього устаткування відділення електролізу, готує та очищає розчини електролітів, сушить і транспортує отримані продукти.

2.5. Провадить контрольні аналізи.

2.6. У разі потреби зупиняє устаткування та вмикає до роботи після зупинки з доведенням до нормального технологічного режиму.

2.7. Обслуговує контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики, запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.8. Керує апаратниками, які обслуговують електролізери зі струмовим навантаженням від 5000 до 20000 ампер.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник електролізу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник електролізу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник електролізу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник електролізу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник електролізу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник електролізу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник електролізу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник електролізу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник електролізу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник електролізу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.