* *
Інструкція для посади "Провідний інженер-технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер-технолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога (хімічні технології) I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - системи і методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва;
      - основне технологічне устаткування та принцип його роботи;
      - типові технологічні процеси та режими виробництва;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції;
      - стандарти та технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів;
      - види браку та засоби щодо запобігання йому;
      - порядок та методи проведення патентних досліджень;
      - основи винахідництва;
      - методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології;
      - керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - вітчизняні та світові науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі прогресивної технології виробництва аналогічної продукції;
      - основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер-технолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер-технолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер-технолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер-технолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє та впроваджує у виробництво технологічні процеси і режими з виробництва продукції, що випускається підприємством.

2.2. Контролює дотримання технологічної дисципліни, правильну експлуатацію технологічного устаткування, ведення технологічних процесів відповідно до вимог нормативно-технічної документації на всіх стадіях виробництва.

2.3. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць.

2.4. Розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування.

2.5. Бере участь в розробленні технічно обгрунтованих норм часу (виробітку), розраховує технічні норми витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів та енергоресурсів, економічну ефективність технологічних процесів, що проектуються.

2.6. Розробляє технологічні нормативи, регламенти, інструкції та іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію в зв'язку з коректуванням технологічних процесів та режимів виробництва.

2.7. Узгоджує та затверджує розроблену технічну документацію.

2.8. Проводить атестацію робочих місць, забезпечує на робочих місцях стан повітряного середовища відповідно до санітарних норм, бере участь в розробленні та впровадженні заходів з доведення шкідливих виробничих факторів та умов праці до допустимого рівня.

2.9. Розробляє, переглядає і вносить зміни до робочих інструкцій.

2.10. Бере участь у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів та впровадженні їх у виробництво, в розробленні планів нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології та контролює їх виконання.

2.11. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі технології виробництва, розробляє та бере участь у впровадженні заходів з підвищення ефективності виробництва, які спрямовані на скорочення витрат сировини, зниження трудомісткості, підвищення продуктивності праці та якості продукції.

2.12. Аналізує причини браку та випуску продукції низької якості, бере участь в розробленні заходів щодо запобігання та усунення цих причин, а також в розгляді рекламацій, що надходять на продукцію, яка випускається.

2.13. Аналізує шляхи можливого зниження норм витрат сировини, матеріалів, енергоресурсів.

2.14. Складає технічні звіти матеріальних витрат, статистичні звіти щодо охорони навколишнього середовища веде облікову документацію.

2.15. Додержується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер-технолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер-технолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер-технолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер-технолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер-технолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер-технолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер-технолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер-технолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер-технолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер-технолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.